Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 307
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðấng Nắm Giữ Tương Lai

1. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào,

Tôi chỉ sống, nếp sống mỗi ngày,

Tôi không mơ nơi sang giàu huy hoàng,

Chân trời tím đổi thay nào hay,

Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào,

Tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên:

Ta đang đi với con trong cuộc đời,

Vì Ta biết trước con mọi điều.

Tương lai tôi còn có bao lo buồn,

Nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an,

Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình,

Và tôi biết Người đi trước tôi.

2. Ðời tôi nay, ngày tươi sáng hơn nhiều,

Chân dường như bước nơi thiên thành,

Trên vai tôi bao gánh nặng vơi dần,

Mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn.

Tại nơi đó mặt trời sẽ không tàn,

Không còn tiếng khóc than đau buồn,

Muôn vinh quang vây quanh tôi không rời,

Tình yêu Chúa thắm thiết dâng tràn.

Tương lai tôi còn có bao

Tương lai tôi còn có bao lo buồn,

Nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an,

Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình,

Và tôi biết Người đi trước tôi.

3. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào,

Sẽ nghèo đói? Hay luôn no lành?

Như chim kia Chúa đêm ngày dắt dìu,

Tâm tình Chúa trên tôi đẹp sao!

Ðường tôi đi dù gặp lắm nguy nàn,

Trong lửa cháy, nước tuôn ngập tràn,

Nhưng Jê-sus giúp tôi trong mỗi đường,

Ðời tôi luôn sống trong an lành.

Tương lai tôi còn có bao lo buồn,

Nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an,

Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình,

Và tôi biết Người đi trước tôi.

Lời Tiếng Anh

I Know Who Holds Tomorrow

1. I don't know a-bout to-mor-row,

I just live from day to day.

I don't bor- row from it's sun-shine,

for it's skies may turn to gray.

I don't wor-ry o'er the fut-ure,

for I know what Je-sus said,

And to-day Íll walk be-side Him,

For He knows what is a-head.

Ma-ny things a-bout to-mor-row

I don't seem to un-der-stand;

But I know who holds to mor-row,

And I know who holds my hand.

2. I don't know a-bout to-mor-row,

It may bring me po-ver-ty,

But the One who feeds the spar-row,

is the One who stands by me.

And the path that be my por-tion,

May-be through the flame or flood,

But His pres-ence goes be- fore me,

And I’m cov-ered with His blood.

Ma-ny things a-bout to-mor-row

I don't seem to un-der-stand;

But I know who holds to mor-row,

And I know who holds my hand.

 

Copyright © 2012-2022