Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 306
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Mỗi Quãng Ðường

1. Trần gian đau thương tối tăm chôn vùi ta.

Màn đêm hư vong ô tội kinh khiếp.

Tìm tôi Jêsus dắt đưa theo đường thánh,

Cứu tôi thoát nơi hư hoại tử vong.

Bước đi với Ngài mỗi quãng đường từ nay

Chúa đưa từng bước.

Suốt tháng năm qua phong ba cùng đau đớn như sóng cuồng.

Bước đi với Ngài mỗi quãng đường từ nay,

Chúa đưa từng bước

Suốt tháng năm qua phong ba đến thiên đàng.

Trên thiên cung cao ở với Chúa đến muôn đời, đến muôn đời,

Quên bao đau thương bao chông gai trần gian thuở xưa.

Bước đi với Ngài mỗi quãng đường, từ nay Chúa đưa từng bước,

Suốt tháng năm qua phong ba đến thiên đàng,

Mãi mãi ta gần bên Chúa nơi thiên đàng.

2. Từ nay tâm linh thỏa vui an bình thay.

Ngài ban cho thêm tinh thần tươi mới,

Dìu tôi trong nơi cỏ xanh bên giòng suối,

Chúa luôn xót thương bao bọc chăn nuôi.

Bước đi với Ngài mỗi quãng đường từ nay Chúa đưa từng bước.

Suốt tháng năm qua phong ba cùng đau đớn như sóng cuồng.

Bước đi với Ngài mỗi quãng đường từ nay,

Chúa đưa từng bước Suốt tháng năm qua phong ba đến thiên đàng.

Trên thiên cung cao ở với Chúa đến muôn đời, đến muôn đời,

Quên bao đau thương bao chông gai trần gian thuở xưa.

Bước đi với Ngài mỗi quãng đường, từ nay Chúa đưa từng bước,

Suốt tháng năm qua phong ba đến thiên đàng,

Mãi mãi ta gần bên Chúa nơi thiên đàng.

3. Dù khi chân tôi bước đi trên hiểm nguy.

Ngài đi bên tôi linh quyền nâng đỡ,

Ðời tôi vươn lên với bao hy vọng mới,

Áng mây tối tăm ô tội tiêu tan.

Bước đi với Ngài mỗi quãng đường từ nay Chúa đưa từng bước.

Suốt tháng năm qua phong ba cùng đau đớn như sóng cuồng.

Bước đi với Ngài mỗi quãng đường từ nay,

Chúa đưa từng bước Suốt tháng năm qua phong ba đến thiên đàng.

Trên thiên cung cao ở với Chúa đến muôn đời, đến muôn đời,

Quên bao đau thương bao chông gai trần gian thuở xưa.

Bước đi với Ngài mỗi quãng đường, từ nay Chúa đưa từng bước,

Suốt tháng năm qua phong ba đến thiên đàng,

Mãi mãi ta gần bên Chúa nơi thiên đàng.

Lời Tiếng Anh

Surely Goodness And Mercy

1. A pil-grim was I, and a-wan-d'ring,

In the cold night of sin I did roam,

When Je-sus the kind Shep-herd found me,

And now I am on my way home.

Sure-ly good-ness and mer-cy shall fol-low me

All the days, all the days of my life;

Sure-ly good-ness and mer-cy shall fol-low me

All the days, all the days of my life.

And I shall dwell in the house of the Lord for-ev-er,

And I shall feast at the ta-ble spread for me;

Sure-ly good-ness and mer-cy shall fol-low me

All the days, all the days of my life,

All the days, all the days of my life.

2. When I walk thro' the dark, lone-some val-ley,

My Sav-ior will walk with me there;

And safe-ly His great hand will lead me

To the man-sions He's gone to pre-pare.

Sure-ly good-ness and mer-cy shall fol-low me

All the days, all the days of my life;

Sure-ly good-ness and mer-cy shall fol-low me

All the days, all the days of my life.

And I shall dwell in the house of the Lord for-ev-er,

And I shall feast at the ta-ble spread for me;

Sure-ly good-ness and mer-cy shall fol-low me

All the days, all the days of my life,

All the days, all the days of my life.

 

Copyright © 2012-2022