Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 301
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ði Từng Bước

1. Nhẹ nhàng thay bước theo chơn Jêsus,

 Ngày đêm bước, bước đi vững an;

 Hằng noi theo dấu chân Ngài chăm chú,

 Ðồng bước đi, bước đi suốt đàng.

 Ði từng bước, bước bước đi,

 Theo Jêsus tôi băng sương,

 Ðêm ngày bước, cứ bước đi,

 Theo gót Jêsus trọn đường.

2. Cùng Jêsus bước đi an bình thay,

 Hằng nương sát cánh tay Jêsus;

 Ngài đưa đi đến đâu nguyền theo đấy,

 Tuyệt chẳng vương ác mưu kẻ thù.

 Ði từng bước, bước bước đi,

 Theo Jêsus tôi băng sương,

 Ðêm ngày bước, cứ bước đi,

 Theo gót Jêsus trọn đường.

3. Cùng Jêsus bước đi không nhìn quanh,

 Từng giây phút quyết vui bước theo;

 Vượt đồi cao, dẫu thân này không cánh,

 Từng bước đi chẳng than hiểm nghèo.

 Ði từng bước, bước bước đi,

 Theo Jêsus tôi băng sương,

 Ðêm ngày bước, cứ bước đi,

 Theo gót Jêsus trọn đường.

4. Nguyện gần hơn với Jêsus bạn thân,

 Ngày đêm cứ bước đi vững an;

 Nhìn chăm chăm dấu chơn Ngài đi tới,

 Ðồng bước đi, bước đi suốt đàng.

 Ði từng bước, bước bước đi,

 Theo Jêsus tôi băng sương,

 Ðêm ngày bước, cứ bước đi,

 Theo gót Jêsus trọn đường.

Lời Tiếng Anh

 Step By Step

1. ’Tis so sweet to walk with Jesus,

step by step and day by day;

stepping in His very footprint,

walking with Him all the way.

Step by step, step by step,

I would walk with Jesus,

All the day, all the way,

Keeping step with Jesus.

2. ’Tis so sweet to walk with Jesus,

 Leaning hard upon His arm,

 Following closely where He leads us,

 None can hurt and naught can harm.

 Step by step, step by step,

 I would walk with Jesus,

 All the day, all the way,

 Keeping step with Jesus.

Copyright © 2012-2022