Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 299
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Bước Lên Si ôn

1. Yêu Chúa ta họp tại đây,

 Ai nấy lộ vẻ vui thay,

 Cùng nhau ta hát thánh ca nhịp nhàng,

 Cùng nhau tâu khúc thánh ca dịu dàng,

 Hồi ta đương nhóm dưới ngai,

 Nhóm chung quanh Ðấng quyền oai.

 Ta bước lên Si-ôn nào,

 Tiến lên ngọn núi Si-ôn đẹp đẽ,

 Ngắm Si-ôn ta hăng hái bước tới

 Thủ đô thiêng liêng vinh quang muôn đời.

2. Bao kẻ không chịu tụng ca,

 Do chẳng nhận biết Chúa Cha;

 Nhưng ta con cái của Vua trên trời,

 Thật con yêu quí của Vua muôn đời,

 Thuật ơn vui vẻ khắp nơi,

 Chứng ơn vui vẻ nào thôi.

 Ta bước lên Si-ôn nào,

 Tiến lên ngọn núi Si-ôn đẹp đẽ,

 Ngắm Si-ôn ta hăng hái bước tới

 Thủ đô thiêng liêng vinh quang muôn đời.

3. Nay hãy ca tụng không thôi,

 Ðôi mắt lệ hết tuôn rơi,

 Ta băng qua xứ Em- ma-nu-ên,

 Cùng băng qua xứ Em-ma-nu-ên,

 Ðồng lên thiên quốc hiển vinh,

 Ðến nơi thiên quốc đẹp xinh.

 Ta bước lên Si-ôn nào,

 Tiến lên ngọn núi Si-ôn đẹp đẽ,

 Ngắm Si-ôn ta hăng hái bước tới

 Thủ đô thiêng liêng vinh quang muôn đời.

Lời Tiếng Anh

 We're Marching To Zion

1. Come, we that love the Lord,

 And let our joys be known;

 Join in a song with sweet ac-cord,

 Join in a song with sweet ac-cord,

 And thus sur-round the throne,

 And thus sur-round the throne.

 We're march-ing to Zi-on,

 Beau- ti-ful, beau-ti-ful, Zi-on;

 We're march-ing up-ward to Zi-on,

 The beau-ti-ful ci-ty of God.

2. Let those re-fuse to sing

 Who nev-er knew our God;

 But chil-dren of the heaven-ly King,

 But chil-dren of the heaven-ly King,

 May speak their joys a- broad,

 May speak their joys a-broad.

 We're march-ing to Zi-on,

 Beau-ti-ful, beau-ti-ful, Zi-on;

 We're march-ing up-ward to Zi-on,

 The beau-ti-ful ci-ty of God.

 

Copyright © 2012-2022