Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 296
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Dẫn Ðưa Tôi

1. Có Cứu Chúa dẫn đưa luôn đời tôi,

 Lòng có nên buồn bực lo rối?

 Hôm nay chính Chúa đêm ngày dắt chăn,

 Tôi nên nghi ngờ lòng Chúa sao?

 Ngày càng đi đức tin càng đậm sâu,

 Gần bên Chúa cuộc sống thanh cao;

 Lòng tin chắc dẫu muôn sự đổi thay,

 Quyết không ngoài linh ý nghiêm khuyến;

 Lòng tin chắc dẫu muôn sự đổi thay,

 Quyết không ngoài linh ý ban truyền.

2. Có Cứu Chúa dẫn đưa luôn đời tôi,

 Dầu lối đi gập ghềnh đen tối,

 Ban ân điển giữa cơn rèn thử tôi,

 Cho ma-na ngày ngày chẳng thôi;

 Tuy mệt mê lắm khi chân trượt nghiêng,

 Lòng khao khát thèm nước thiêng liêng,

 Nhìn Vầng Ðá trước tôi một suối thiêng,

 Chảy ra dòng vui vẻ vô biến;

 Nhìn Vầng Ðá trước tôi một suối thiêng,

 Chảy ra dòng vui vẻ châu tuyền.

3. Có Cứu Chúa dẫn đưa luôn đời tôi,

 Thật Chúa tôi từ bi vô đối!

 Ðinh ninh hứa dẫn tôi vào nghỉ ngơi

 Trong thiên cung cực kỳ thảnh thơi.

 Khi hồn tôi thoát ly đời lầm than,

 Vụt bay bổng vào nước vinh quang:

 Bài ca mới thánh dân cùng hát vang,

 Chúa đưa vào trong lối tươi sáng;

 Này điệp khúc ý tôi nguyền hát vang,

 Chúa đưa vào trong lối huy hoàng.

Lời Tiếng Anh

 All The Way My Sav-Ior Leads Me

1. All the way my Sav-ior leads me;

 What have I to ask be-side?

 Can I doubt His ten-der mer-cy,

 Who thro' life has been my guide?

 Heav'n-ly peace, di- vin-est com-fort,

 Here by faith in Him to dwell!

 For I know what-e'er be-fall me,

 Je-sus do-eth all thing well;

 For I know what-e'er be-fall me,

 Je-sus do- eth all things well;

2. All the way my Sav-ior leads me;

 Oh, the full-ness of His love!

 Per-fect rest to me is prom-ised

 In my Fa-ther's house a-bove:

 When my spir-it clothed im-mor-tal,

 Wings its flight to realms of day,

 This my song thro' end- less a-ges:

 Je-sus led me all the way;

 This my song thro' end-less a-ges:

 Je- sus led me all the way;

Copyright © 2012-2022