Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 295
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
3-Tenor

Lời Bài Hát

Ngài Biết Rõ

 Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi,

 Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi,

 Ngài biết rõ mỗi lòng, cùng những ước mơ thầm,

 Và Ngài hằng liệu lo chu đáo,

 Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân,

 Ngài biết rõ những tấm lòng nặng nề vỡ tan,

 Ngài biết rõ ước vọng, thầm kín nhất trong đời,

 Và Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn.

 Ðời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương,

 Ðời tôi nguyện là mùi hương cho danh Chúa thơm hơn,

 Ðời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa Ba Ngôi,

 Ðời tôi nguyện hằng truyền rao tình yêu Chúa tuyệt đối.

 Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống ta,

 Bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mong,

 Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần,

 Hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng.

Lời Tiếng Anh

 He Well Knows

 He well knows all the needs of my life.

 He well knows ev'-ry small need of mine,

 He knows ev'-ry heart and my si-lent hope and

 He will take care of me,

 He well knows all the wor-ries of man.

 He well knows all my bur-den and my tears,

 He knows my de-sires and can read my mind and

 He a-lone will meet my needs,

 Let me be a new song prais-ing my dear Lord,

 Let me, a wit-ness be-fore His pre-cious name.

 Let my life, my whole life, be al-ways His, a-lone

 With my mouth, will I make known to the lost His love.

 Je-sus knows ev'-ry need of our lives,

 Let Him take all our heav-y loads a-way.

 He knows ev'-ry heart, set your mind on Him, en-trust all your ways to Him.

Copyright © 2012-2022