Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 294
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Xin Sống Cho Chúa Jêsus

 Xin sống cho Chúa Jêsus trọn đời tôi.

 Quyết đem hết khả năng phục sự Chúa không thôi.

 Trao Chúa bao nỗi niềm sung sướng cùng cay đắng.

 Nguyền bước theo chân Jêsus Christ suốt cả đời.

 Lạy Jêsus Christ Cứu Chúa tôi.

 Trọn đời quyết hiến dâng Ngài.

 Xưa Ngài chẳng tiếc ngôi cao sang, đã bỏ thân vàng cứu tôi.

 Trọn đời chẳng có ai duy Ngài.

 Lòng này rước Chúa quản cai.

 Ðời tôi từ nay dâng Chúa mãi mãi.

 Chúa Thánh duy một Ngài thôi.

Lời Tiếng Anh

 Living For Jesus

 Liv-ing for Je-sus a life that is true,

 Striv-ing to please Him in all that I do;

 Yield -ing al-le-giance, glad-heart-ed and free,

 This is the path-way of bless- ing for me.

 O Je-sus, Lord and Sa-viour,

 I give my-self to Thee,

 For Thou, in Thy a-tone-ment,

 Didst give Thy-self for me;

 I own no oth-er Mas-ter,

 My heart shall be Thy throne;

 My life I give, hence-forth to live,

 O Christ, for Thee a-lone.

Copyright © 2012-2022