Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 290
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ði Với Chúa

1. Tôi tuy yếu mà Vua năng quyền Vua năng quyền,

 Jê-sus đưa đường tôi khỏi chông trong gai đời;

 Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu Ngài yêu thương thương,

 Luôn mọi đường tràn ngập vui mừng không thôi vui không thôi.

 Ði với Chúa lòng luôn an bình luôn an bình,

 Jê-sus Christ là chân lý muôn ngàn muôn đời đời;

 Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui mừng vui luôn luôn,

 Xin Jê- sus hằng ngày đi gần bên tôi luôn bên tôi.

2. Bao tăm tối cuồng phong trong đời phủ che đời,

 Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nguy nan nan;

 Gánh vác hết buồn lo đắng cay trọn đời tôi tôi,

 Không ai bằng Ngài là Ðấng hằng yêu tôi Chúa bên tôi.

 Ði với Chúa lòng luôn an bình luôn an bình,

 Jê-sus Christ là chân lý muôn ngàn muôn đời đời;

 Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui mừng vui luôn luôn,

 Xin Jê-sus hằng ngày đi gần bên tôi luôn bên tôi.

Lời Tiếng Anh

 Just a Closer Walk With Thee Thee

1. I am weak but Thou art strong (Thou art strong),

 Je-sus keeps me from all wrong (from all wrong);

 I’ll be sat-is-fied as long (just as long),

 As I walk let me walk close to Thee (close to Thee).

 Just a clos-er walk with Thee (walk with Thee),

 Grant it, Je-sus, is my plea (hum-ble plea);

 Dai-ly walk- ing close to Thee (close to Thee),

 Let it be, dear Lord, let it be (let it be).

2. When my fee-ble life is o'er (life is o'er),

 Time for me will be no more (be no more);

 Guide me gen-tly, safe-ly o'er (safe-ly o'er),

 To Thy king-dom shore, to Thy shore (to Thy shore).

 Just a clos-er walk with Thee (walk with Thee),

 Grant it, Je-sus, is my plea (hum-ble plea);

 Dai-ly walk-ing close to Thee (close to Thee),

 Let it be, dear Lord, let it be (let it be).

 

Copyright © 2012-2022