Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 285
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Người Chăn Dẫn Dắt

1. Jêsus như người chăn chiên dắt tôi,

 Lòng tôi nguyện Chúa chăn nuôi hoài;

 Ðem tôi ra vào trong nơi cỏ tươi,

 Dòng bình tịnh thỏa thích lâu dài.

 Jêsus ơn phước!

 Jêsus nhơn lành!

 Ngài từng dùng huyết mua tôi rồi;

 Jêsus nhân ái!

 Jêsus từ ái!

 Từ nay tôi quyết dâng trọn đời.

2. Tôi nay thuộc Ngài, nguyền chăn giữ tôi,

 Cầu Ngài đừng để tôi luông tuồng;

 Xin luôn đưa đường chiên đi khỏi sai,

 Từ rừng rậm dẫn đưa về chuồng.

 Jêsus ơn phước!

 Jêsus nhơn lành!

 Xin nghe lời thiết tha chân tình;

 Jêsus nhân ái!

 Jêsus từ ái!

 Nguyện Ngài vui lắng nghe tôi cầu.

3. Tuy thanh xuân, nguyện tìm ân điển Ngài,

 Gìn mình trong thánh ý Chúa hoài;

 Hỡi Cứu Chúa Jêsus vô đối tôi,

 Lòng tôi càng sắt son yêu Ngài.

 Jêsus ơn phước! Jêsus nhơn lành!

 Tôi xin Ngài cứ yêu tôi hoài;

 Jêsus nhân ái! Jêsus từ ái!

 Cầu xin Chúa cứ yêu tôi hoài.

Lời Tiếng Anh

 Saviour, Like A Shepherd Lead Us

1. Sav-iour, like a shep-herd, lead us,

 Much we need Thy ten-derest care;

 In Thy pleas-ant pas-tures feed us,

 For our use Thy folds pre-pare;

 Bless-ed Je-sus, bless-ed Je-sus,

 Thou hast bought us,

 Thine we are;

 Bless-ed Je-sus, bless-ed Je-sus,

 Thou hast bought us, Thine we are.

2. Ear-ly let us seek Thy fa-vor,

 Ear-ly let us do Thy will;

 Bless-ed Lord and on-ly Sav-iour,

 With Thy love our bos-oms fill;

 Bless-ed Je-sus, bless-ed Je- sus,

 Thou hast loved us, love us still;

 Bless-ed Je-sus, bless-ed Je-sus,

 Thou hast loved us, love us still.

Copyright © 2012-2022