Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 284
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Biết Từng Cánh Chim

1. Khi có Jêsus bạn vô đối;

 Ngày đêm khắng khít với tôi,

 Sao tôi còn chán, còn nghi ngờ,

 Sao tôi còn e mây mờ,

 Sao thấy lòng những quạnh hiu nay,

 Mong ước về cõi trời ngay?

 Chim sẻ Chúa vẫn chú ý vào,

 Về phần tôi Jê-sus bỏ sao?

 Chim sẻ Chúa vẫn chú ý vào,

 Thì Ngài có quên tôi khi nào?

 Lòng đầy thư thái hằng mừng hát,

 Lòng đầy vui sướng mừng hát

 Bởi giống sẻ mắt Chúa vẫn chú ý vào

 Thì Ngài có quên tôi khi nào.

2. Nghe tiếng yêu thương Ngài khuyên bảo,

 “Ðừng nên bối rối, khóc than!"

 Tôi nương vào cánh từ bi Ngài,

 Không e sợ chi, vui hoài;

 Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi,

 Tôi thấy từng bước một thôi;

 Chim sẻ Chúa vẫn chú ý vào,

 Về phần tôi Jê-sus bỏ sao?

 Chim sẻ Chúa vẫn chú ý vào,

 Thì Ngài có quên tôi khi nào?

 Lòng đầy thư thái hằng mừng hát,

 Lòng đầy vui sướng mừng hát

 Bởi giống sẻ mắt Chúa vẫn chú ý vào

 Thì Ngài có quên tôi khi nào.

3. Trong lúc chung quanh đầy mây tối,

 Hồi Sa-tan cám dỗ tôi;

 Dẫu khi giọng hát thành tiếng than,

 Khi hi vọng ra tro tàn,

 Tôi quyết càng đến gần Jê-sus,

 Nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu;

 Chim sẻ Chúa vẫn chú ý vào,

 Về phần tôi Jê-sus bỏ sao?

 Chim sẻ Chúa vẫn chú ý vào,

 Thì Ngài có quên tôi khi nào?

 Lòng đầy thư thái hằng mừng hát,

 Lòng đầy vui sướng mừng hát

 Bởi giống sẻ mắt Chúa vẫn chú ý vào

 Thì Ngài có quên tôi khi nào.

Lời Tiếng Anh

 His Eyes Are On The Sparrow

1. Why should I feel dis-cour-aged

 Why should the shad-ows come,

 Why should my heart be lone-ly

 And long for heav'n and home,

 When Je-sus is my por-tion?

 My con-stant Friend is He:

 His eye is on the spar-row,

 And I know He watch-es me;

 His eye is on the spar-row,

 And I know He watch-es me;

 I sing be-cause I'm hap-py

 I'm hap-py  I sing be-cause I'm free I'm free,

 For His eye is on the spar-row,

 And I know He watch-es me.

2. When-ev-er I am temp-ted,

 When-ev-er clouds a-rise,

 When songs give place to sigh-ing,

 When hope with-in me dies,

 I draw the clos-er to Him,

 From care He sets me free:

 His eye is on the spar-row,

 And I know He cares for me;

 His eye is on the spar-row,

 And I know He cares for me;

 I sing be- cause I'm hap-py

 I'm hap-py I sing be-cause

 I'm free I'm free,

 For His eye is on the spar-row,

 And I know He watch-es me.

Copyright © 2012-2022