Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 283
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Nhớ Ðến Tôi

1. Mọi sự thử thách bủa vây tôi nay,

 Ðường đời hiểm hóc vấp bao chông gai,

 Lóe sáng trong tôi ý an ninh đây:

 Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

 Tôi đây Jê- sus nhớ hoài,

 Jê-sus hằng luôn nhớ tôi,

 Chúa ấp yêu tôi quyết không bồi hồi,

 Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

2. Ðời đầy những mối khổ ưu nguy kinh,

 Toàn ngập bóng tối phủ che tâm linh,

 Giữa cảnh âm u nhắc tôi đinh ninh,

 Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

 Tôi đây Jê-sus nhớ hoài,

 Jê-sus hằng luôn nhớ tôi,

 Chúa ấp yêu tôi quyết không bồi hồi,

 Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

3. Dầu màn hắc ám cuốn lên hay buông,

 Cuộc đời sáng láng hay trong thê lương,

 Quyết cứ an tâm nhớ câu kim ngôn:

 Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

 Tôi đây Jê-sus nhớ hoài,

 Jê-sus hằng luôn nhớ tôi,

 Chúa ấp yêu tôi quyết không bồi hồi,

 Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

Lời Tiếng Anh

 Thou Thinkest, Lord, of Me

1. A-mid the tri-als which I meet,

 A-mid the thorns that pierce my feet,

 One thought re-mains su-preme-ly sweet,

 Thou think-est, Lord, of me!

 Thou think-est, Lord, of me,

 Thou think-est, Lord, of me,

 What need I fear since

 Thou art near, And think-est Lord, of me.

2. Let shad-ows come, let shad-ows go,

 Let life be bright or dark with woe,

 I am con-tent, for this I know,

 Thou think-est, Lord of me!

 Thou think-est, Lord, of me,

 Thou think-est, Lord, of me,

 What need I fear since

 Thou art near,

 And think-est

 Lord, of me.

 

Copyright © 2012-2022