Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 282
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Dìu Dắt Tôi

1. Phước thay trong lòng suy nghĩ về lời:

 Jêsus dẫn dắt đường lối của tôi!

 Ở đâu. làm gì, khi sáng hoặc tối,

 Có tay Jêsus dìu dắt trọn đời.

 Jêsus dắt tôi, Jêsus dắt tôi,

 Chính tay Jêsus hằng dẫn dắt tôi:

 Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời,

 Bởi tay Jêsus dìu dắt không rời.

2. Dẫu có khi gặp nguy cảnh nghịch thời,

 Cũng như lúc ở thuận cảnh thú vui,

 Khúc sông êm lặng, nơi biển gầm sóng,

 Nắm tay Jêsus thật chẳng nao lòng.

 Jêsus dắt tôi, Jêsus dắt tôi,

 Chính tay Jêsus hằng dẫn dắt tôi:

 Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời,

 Bởi tay Jêsus dìu dắt không rời.

3. Ước ao hằng cầm tay Chúa đồng hành,

 Quyết không bối rối, sầu não, khiếp kinh;

 Dẫu phước hay họa, tôi vững lòng tiến,

 Có tay Jê-sus dìu dắt vẹn tuyền.

 Jêsus dắt tôi, Jêsus dắt tôi,

 Chính tay Jêsus hằng dẫn dắt tôi:

 Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời,

 Bởi tay Jêsus dìu dắt không rời.

4. Ðến khi công việc trên đất vẹn toàn,

 Bởi ơn Cứu Chúa dạo khúc khải hoàn,

 Chẳng nao đêm dài giông tố ầm tiếng,

 Bởi tay Jêsus dìu dắt mọi đường.

 Jêsus dắt tôi, Jêsus dắt tôi,

 Chính tay Jêsus hằng dẫn dắt tôi:

 Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời,

 Bởi tay Jêsus dìu dắt không rời.

Lời Tiếng Anh

 He Leadeth Me

1. He lead-eth me: Oh, bless-ed thought!

 Oh, words with heaven-ly com-fort fraught!

 What-e'er I do, where-e'er I be,

 Still 'tis God's hand that lead-eth me.

 He lead-eth me, He lead-eth me,

 By His own hand He lead-eth me;

 His faith-ful fol-lower I would be,

 For by His hand He lead-eth me.

2. And when my task on earth is done,

 When by Thy grace, the vic-tory's won,

 E'en death's cold wave I will not flee,

 Since God through Jor-dan lead- eth me.

 He lead-eth me, He lead-eth me,

 By His own hand He lead-eth me;

 His faith-ful fol-lower I would be,

 For by His hand He lead-eth me.

 

Copyright © 2012-2022