Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 281
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Ở Bên Tôi

1. Ðường đời lắm lúc trải bước chông gai,

 Nhằm hồi thử thách giữa cơn bi ai,

 Có tiếng quí báu nhắc nhở không thôi;

 Jêsus hằng ở bên tôi.

 Jêsus cùng đi suốt đàng,

 Tôi không buồn lo thở than.

 Biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi,

 Jêsus thường nhớ đến tôi.

2. Luồng sầu, sóng chết muốn phủ che tôi,

 Quyền đời bóng tối hãm xông không thôi,

 Có Chúa tiếp cứu quyết không lo âu,

 Jêsus nào bỏ tôi đâu.

 Jêsus cùng đi suốt đàng,

 Tôi không buồn lo thở than.

 Biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi,

 Jêsus thường nhớ đến tôi.

3. Gặp ngày tỏ sáng hay đêm u minh,

 Nhằm hồi bối rối hay khi an ninh,

 Chí quyết lướt tới ngó Cha quang minh,

 Nương bóng toàn thắng quang vinh.

 Jêsus cùng đi suốt đàng,

 Tôi không buồn lo thở than.

 Biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi,

 Jêsus thường nhớ đến tôi.

 

Copyright © 2012-2022