Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 279
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Chúa Hướng Dẫn

1. Chúa Jê-sus, nguyện dẫn đưa đường,

 Giữa biển khổ đang cơn cuồng phong;

 Trông ghê thay kia ba đào xao,

 Chung quanh tôi đầy rạng, ghềnh, lao;

 Chúa ban cho đồ biểu, la bàn,

 Ðể hướng dẫn tôi đi bình an.

2. Chúa phán ra, cuồng hải lặng liền,

 Giống ái mẫu ru con nằm yên;

 Cơn phong ba đều phục quyền uy,

 Khi Jê-sus truyền rằng: “Lặng đi!”

Chúa tể trên đại hải lạ kỳ,

 Chúa hướng dẫn tôi trọn đường đi.

3. Chiếc bách tôi gần đến bờ rồi,

 Dẫu giữa khoảng an ninh và tôi

 Phong ba đang cuồn cuộn gầm vang,

 Tôi nương nơi ngực Ngài cầu an,

 Quyết xin nghe Ngài phán một lời,

 “Chớ bối rối, ta đang dìu ngươi!”

Lời Tiếng Anh

 Jesus, Savior, Pilot Me.

1. Je-sus, Sav-ior, pi-lot me

 O-ver life's tem-pest-uous sea;

 Un-known waves be-fore me roll,

 Hid-ing rock and treach-'rous shoal;

 Chart and com- pass came from Thee;

 Je-sus, Sav-ior, pi-lot me.

2. As a moth-er stills her child,

 Thou canst hush the o-cean wild;

 Boist-'rous waves o-bey Thy will

 When Thou say'st to them,

 “Be still.” Won-drous sov-

 'reign of the sea, Je-sus, Sav-ior, pi-lot me.

 

Copyright © 2012-2022