Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 276
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Sẽ Lo Toan

1. Giờ bạn gặp gian truân chớ hoang mang,

 Nhờ Chúa lo liệu châu toàn;

 Bạn cần dựa nương trong cánh yêu đương,

 Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

 Chúa sẽ luôn luôn lo toan,

 Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy;

 Ngài lo chu cấp thích đáng,

 Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

2. Mọi điều cần nhu do Chúa cấp chu,

 Nhờ Chúa lo liệu châu toàn;

 Bạn hằng cậy trông Chúa ắt phỉ phu,

 Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

 Chúa sẽ luôn luôn lo toan,

 Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy;

 Ngài lo chu cấp thích đáng,

 Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

3. Mọi điều cần nhu do Chúa cấp chu,

 Nhờ Chúa lo liệu châu toàn;

 Bạn hằng cậy trông Chúa ắt phỉ phu,

 Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

 Chúa sẽ luôn luôn lo toan,

 Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy;

 Ngài lo chu cấp thích đáng,

 Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

4. Dầu gặp rèn thử đau đớn đến đâu,

 Nhờ Chúa lo liệu châu toàn;

 Bạn mệt, dựa ngực Chân Chúa mau mau,

 Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

 Chúa sẽ luôn luôn lo toan,

 Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy;

 Ngài lo chu cấp thích đáng,

 Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

Lời Tiếng Anh

 God Will Take Care Of You

1. Be not dis-mayed what-e'er be-tide,

 God will take care of you;

 Be-neath His wings of love a-bide,

 God will take care of you.

 God will take care of you,

 Through ev-ery day,

 O'er all the ways;

 He will take care of you;

 God will take care of you.

2. No mat-ter what may be the test,

 God will take care of you;

 Lean, wea-ry one, up-on His breast,

 God will take care of you.

 God will take care of you,

 Through ev-ery day, O'er all the ways;

 He will take care of you;

 God will take care of you.

 

Copyright © 2012-2022