Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 274
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Luôn Mỗi Phút

1. Ngày đêm luôn chết với Jê-sus thật tôi chết,

 Sống chung cùng Jê-sus trong cuộc đời thuần khiết;

 Nhìn Jê-sus quang vinh trong tâm linh tha thiết,

 Phút giây trong đời tôi trao về Chúa riêng biệt.

 Luôn mỗi phút ơn yêu thương Ngài gìn châu đáo,

 Luôn mỗi phút sức thiêng tuôn tràn từ trên cao;

 Nhìn Jê- sus trông mong khi chiếu ánh vinh quang,

 Mỗi phút trong đời tôi luôn thuộc Chúa châu toàn.

2. Hồi tôi lâm thử thách Jê-sus nào xa bỏ,

 Gánh tôi nặng nhưng Jê-sus đêm ngày liệu lo;

 Còn khi tâm tôi đau thương, Jê-sus băng bó,

 Mỗi phút vui mừng thay, tôi được Chúa hộ phò.

 Luôn mỗi phút ơn yêu thương Ngài gìn châu đáo,

 Luôn mỗi phút sức thiêng tuôn tràn từ trên cao;

 Nhìn Jê-sus trông mong khi chiếu ánh vinh quang,

 Mỗi phút trong đời tôi luôn thuộc Chúa châu toàn.

3. Tuyệt nhiên không chút khổ não, bất bình, rên siết,

 Sẽ không phiền lo đắng cay ưu sầu, buồn tiếc;

 Mọi gian nguy Jê-sus trên ngôi luôn rõ biết,

 Phút giây trên đường tôi, Jê-sus nhớ đặc biệt.

 Luôn mỗi phút ơn yêu thương Ngài gìn châu đáo,

 Luôn mỗi phút sức thiêng tuôn tràn từ trên cao;

 Nhìn Jê- sus trông mong khi chiếu ánh vinh quang,

 Mỗi phút trong đời tôi luôn thuộc Chúa châu toàn.

Lời Tiếng Anh

Moment By Moment

1. Dy-ing with Je-sus, by death reck-oned mine;

 Liv-ing with Je-sus, a new life di-vine;

 Look-ing to Je-sus till glo-ry doth shine,

 Mo-ment by mo-ment, O Lord, I am Thine.

 Mo-ment by mo-ment Ím kept in His love;

 Mo-ment by mo-ment Íve life from a-bove;

 Look-ing to Je-sus till glo-ry doth shine;

 Mo- ment by mo-ment, O Lord, I am Thine.

2. Nev-er a heart-ache and nev-er a groan,

 Nev-er a tear-drop and nev-er a moan,

 Nev-er a dan-ger but there on the throne,

 Mo-ment by mo-ment, He thinks of His own.

 Mo-ment by mo-ment Ím kept in His love;

 Mo-ment by mo-ment Íve life from a-bove;

 Look-ing to Je-sus till glo-ry doth shine;

 Mo- ment by mo-ment,

 O Lord, I am Thine.

 

Copyright © 2012-2022