Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 273
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Chúa Che Giấu Tôi

1. Giữa giông tố, sóng biển kia bổ dồn,

 Dậy vang đất mưa quỉ gió ôn,

 Chính tôi kiếm ngay được nơi núp hồn,

 Tại trong cánh Thiên Phụ độc tôn.

 Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay,

 Thật yên ổn không họa tai chuyển lay,

 Ngài che kín tôi, thật an thái thay,

 Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.

2. Nguyện theo ý Chúa, dẫu gặp khổ nạn,

 Càng giục tôi mong đến thiên đàng;

 Ngài yêu, thét luyện hầu cao tuổi vàng,

 Nào đâu phải cơn giận Ngài chan.

 Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay,

 Thật yên ổn không họa tai chuyển lay,

 Ngài che kín tôi, thật an thái thay,

 Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.

3. Dầu tôi phải kẻ ác vây khổ hành,

 Quỉ Sa-tan giăng lưới chung quanh,

 Thì Chân Chúa thay đổi cơn khổ nạn,

 Trở nên phước miên trường hân hoan.

 Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay,

 Thật yên ổn không họa tai chuyển lay,

 Ngài che kín tôi, thật an thái thay,

 Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.

4. Vậy, trong lúc phải vác thập giá mình,

 Gặp phong ba tôi vẫn an bình,

 Vì Chúa giúp cho hồn tôi vững bằng,

 Là con Chúa, ai hại được chăng?

 Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay,

 Thật yên ổn không họa tai chuyển lay,

 Ngài che kín tôi, thật an thái thay,

 Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.

Lời Tiếng Anh

 He Will Hide Me

1. When the storms of life are rag-ing,

 Tem-pests wild on sea and land,

 I will seek a place of ref-uge

 In the sha-ow of God's hand.

 He will hide me, He will hide me,

 Where no harm can e'er be-tide me;

 He will hide me, safe-ly hide me,

 In the shad-ow of His hand.

2. So, while here the cross I'm bear-ing,

 Meet-ing storms and bil-lows wild,

 Je-sus for my soul is car-ing,

 Naught can harm His Fa-ther's child.

 He will hide me, He will hide me,

 Where no harm can e'er be-tide me;

 He will hide me, safe-ly hide me,

 In the shad-ow of His hand.

 

Copyright © 2012-2022