Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 270
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Chúa Là Tất Cả

1. Nhìn bầu trời hàng triệu vì sao trong đêm,

 Thoảng nhẹ lời Ngài thì thầm thật oai nghiêm;

 Ngài ngự trong nơi đất thấp vùng trời cao,

 Lời Ngài thật nhiệm mầu.

 Sao trong đêm khi tôi rưng rưng gặp Ngài,

 Nghe trong tim nao nao bao ân điển Ngài,

 Xin cho tôi luôn luôn băng qua,

 Trên con đường dài chập chùng hiểm nguy,

 Nguyện lòng càng được gần bên Chúa;

 Xin cho tôi luôn luôn đi với Chúa tôi,

 Jêsus luôn nâng niu dẫn dắt không thôi,

 Chúa dắt tôi băng qua con đường chông gai,

 Luôn luôn trong suốt đời tôi.

2. Lòng rộn ràng chào mừng Ngài vào nhân gian,

 Ðể mọi người nhận được tình thương Cha ban;

 Từ trời Jêsus xuống thế chuộc tội tôi,

 Ðể Trời người thuận hòa.

 Sao trong đêm khi tôi rưng rưng gặp Ngài,

 Nghe trong tim nao nao bao ân điển Ngài,

 Xin cho tôi luôn luôn băng qua,

 Trên con đường dài chập chùng hiểm nguy,

 Nguyện lòng càng được gần bên Chúa;

 Xin cho tôi luôn luôn đi với Chúa tôi,

 Jêsus luôn nâng niu dẫn dắt không thôi,

 Chúa dắt tôi băng qua con đường chông gai,

 Luôn luôn trong suốt đời tôi.

Lời Tiếng Anh

 He’s Everything to Me

1. In the stars His hand-i-work I see,

 On the wind He speaks in maj-es-ty,

 Though He rul-eth o-ver land and sea,

 What is that to me?

 Till by faith I met Him face to face,

 And I felt the won-der of His grace,

 Then I knew that He was more than just a God who did-n't care,

 Who lived a-way out there,

 And now He walks be-side me day by day,

 Ev-er watch-ing o'er me lest I stray,

 Help-ing me to find that nar-row way,

 He's ev-ery-thing to me.

2. I will cel-e-brate na-tiv-i-ty For it has a place in his-to-ry,

 Sure, He came to set His peo-ple free,

 What is that to me?

 Till by faith I met Him face to face,

 And I felt the won-der of His grace,

 Then I knew that He was more than just a God who did-n't care,

 Who lived a-way out there,

 And now He walks be-side me day by day,

 Ev-er watch-ing o'er me lest I stray,

 Help-ing me to find that nar-row way,

 He's ev-ery-thing to me.

 

Copyright © 2012-2022