Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 268
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Cánh Vĩnh Sinh

1. Phước bấy mối giao thân, phước bấy mối vui thần,

 Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh;

 Thỏa thích chốn an thân, thắm thiết phước siêu trần,

 Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

 Quyết nương, nương vào,

 Bình an vượt bao nguy biến khiếp kinh;

 Quyết nương, nương vào,

 Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

2. Cứ tiến bước vững an, lướt đến chốn thiên đàng,

 Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh;

 Lối chánh Chúa sẵn ban, bước tới thấy huy hoàng,

 Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

 Quyết nương, nương vào,

 Bình an vượt bao nguy biến khiếp kinh;

 Quyết nương, nương vào,

 Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

3. Chẳng khiếp, chẳng phân vân, quyết cứ vững tâm thần,

 Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh;

 Phước Chúa thắm tâm thần lúc có Jêsus gần,

 Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

 Quyết nương, nương vào,

 Bình an vượt bao nguy biến khiếp kinh;

 Quyết nương, nương vào,

 Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

Lời Tiếng Anh

 Leaning On The Everlasting Arms

1. What a fel-low-ship, what a joy di-vine,

 Lean-ing on the ev-er-last-ing arms;

 What a bless-ed-ness, what a peace is mine,

 Lean-ing on the ev-er- last-ing arms.

 Lean-ing, lean-ing, Safe and se-cure from all a-larms;

 Lean- ing, lean-ing, Lean-ing on the ev-er-last-ing arms.

2. What have I to dread, what have I to fear,

 Lean-ing on the ev-er-last-ing arms;

 I have bless-ed peace with my Lord so near,

 Lean-ing on Je-sus, lean ing on Je-sus,

 Lean-ing, lean-ing, Safe and se-cure from all a-larms;

 Lean- ing, lean-ing,

 Lean-ing on the ev-er-last-ing arms.

 

Copyright © 2012-2022