Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 267
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Không Ai Bằng Chúa

1. Kìa, nhiều phen ta thấy như tuyệt vọng,

 Bỗng tai nghe Phúc Âm lạ lùng,

 Dường một điệu nhạc du dương trong lòng,

 Giữa bầu trời mờ ám hãi hùng;

 Nào việc chi Jê-sus không thể làm,

 Xưa nay ai bằng Jê-sus;

 Nào việc chi Jê- sus không thể làm,

 Không người nào bằng Jê-sus.

2. Hồi đường tôi bao áng mây che sầm,

 Ðối phương luôn tấn công bạo tàn,

 Thì tại trận tiền chợt nghe vang ầm,

 Khúc nhạc thần hùng tráng khải hoàn;

 Nào việc chi Jê-sus không thể làm,

 Xưa nay ai bằng Jê-sus;

 Nào việc chi Jê- sus không thể làm,

 Không người nào bằng Jê-sus.

3. Lòng nhận tin bao hứa ngôn ngọc vàng,

 Kíp nhen lên đuốc thiêng gần tàn,

 Hiệp cùng bạn mình tâm linh hân hoan,

 Hát điệu nhạc hùng tráng khải hoàn;

 Nào việc chi Jê-sus không thể làm,

 Xưa nay ai bằng Jê-sus;

 Nào việc chi Jê- sus không thể làm,

 Không người nào bằng Jê-sus.

Lời Tiếng Anh

 Nothing Is Too Hard for Jesus

1. Oft there comes a won-drous mes-sage

 When my hopes are grow-ing dim,

 I can hear it through the dark-ness

 Like some sweet and far-off hymn.

 Noth-ing is too hard for Je-sus,

 No man can work like Him;

 Noth-ing is too hard for Je-sus,

 No man can work like Him.

2. Let us claim the might-y prom-ise,

 Let us light the torch-es dim,

 Let us join the might-y cho-rus,

 Let us swell the glo-rious hymn.

 Noth-ing is too hard for Je-sus,

 No man can work like Him;

 Noth-ing is too hard for Je-sus,

 No man can work like Him.

 

Copyright © 2012-2022