Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 260
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Nương Trên Jêsus

1. Hồn tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi,

 Công nghĩa với huyết Jêsus mà thôi;

 Thật tôi không dám ỷ sở năng tôi,

 Duy đứng vững chắc trên Jêsus thôi.

 Nương trên Jêsus như tảng đá khối,

 Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi,

 Thật bao nơi kia giống như sa bồi.

2. Dầu khi bóng tối khuất lấp Thiên nhan,

 Tôi quyết đứng vững trên ơn Ngài ban;

 Dầu gặp giông tố phong ba kinh thiên,

 Tôi quyết nắm chắc lấy neo bình yên.

 Nương trên Jêsus như tảng đá khối,

 Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi,

 Thật bao nơi kia giống như sa bồi.

3. Nhờ giao ước với huyết báu tuôn rơi,

 Tôi đứng vững giữa cơn ba đào sôi;

 Trời kia tuy cuốn, đất kia tiêu tan,

 Tôi núp bóng Chúa luôn luôn bình an.

 Nương trên Jêsus như tảng đá khối,

 Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi,

 Thật bao nơi kia giống như sa bồi.

4. Kìa khi Chúa đến với tiếng loa vang,

 Tôi sẽ đứng với Chúa trong hào quang;

 Mình tôi khoác áo trắng Chúa ban cho,

 Ðứng trước Ðấng Thánh tôi không sợ lo.

 Nương trên Jêsus như tảng đá khối,

 Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi,

 Thật bao nơi kia giống như sa bồi.

Lời Tiếng Anh

 My Hope Is Built On Nothing Less

1. My hope is built on noth-ing less

 Than Je-sus' blood and right-eous-ness;

 I dare not trust the sweet-est frame,

 But whol-ly lean on Je-sus' name.

 On Christ, the sol-id rock I stand;

 All oth-er ground is sink-ing sand,

 All oth-er ground is sink-ing sand.

2. When He shall come with trum-pet sound,

 Oh, may I then in Him be found;

 Dressed in His right-eous-ness a-lone,

 Fault-less to stand be-fore the throne!

 On Christ, the sol-id rock I stand;

 All oth-er ground is sink-ing sand,

 All oth-er ground is sink-ing sand.

 

Copyright © 2012-2022