Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 258
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chiếc Neo Vững

1. Khi giông tố xô hồn mạnh thay,

 Sa-tan tức muốn hủy phá ngay,

 Nương trong Chúa chí tôi bền vững,

 Dẫu sóng gió thét gầm cuốn xoáy,

 Neo tôi chắc thật an ninh bấy,

 Quyết cứ neo vững tâm hồn đây.

 Neo tôi chắc, rất chắc, chắc lắm,

 Bao giông tố khó thế đánh đắm,

 Tuy thân bách nhỏ bé mong manh,

 Không trôi trác, lắc chao chòng chành,

 Neo tôi chắc, chắc, chắc, chắc chắn an lành.

2. Khi giông tố xô giạt thuyền tôi,

 Neo thiêng giữ chắc chắn chẳng trôi;

 Neo thiêng ấy mắt không nhìn thấy,

 Giữ chiếc bách giữa dòng vững bấy,

 An nhiên lướt sóng gió, bão tố,

 Lướt đến khi sóng không còn nhô.

 Neo tôi chắc, rất chắc, chắc lắm,

 Bao giông tố khó thế đánh đắm,

 Tuy thân bách nhỏ bé mong manh,

 Không trôi trác, lắc chao chòng chành,

 Neo tôi chắc, chắc, chắc, chắc chắn an lành.

3. Bao reng rối đang trùm bọc tôi,

 Cơn bi đát lướt đến cuốn lôi,

 Cơn giông tố khiến ban ngày tối,

 Ðứa cám dỗ lắm lời phỉnh dối,

 Tôi luôn đứng vững bởi Ðá Khối,

 Ấy chính neo giữ thân, hồn tôi.

 Neo tôi chắc, rất chắc, chắc lắm,

 Bao giông tố khó thế đánh đắm,

 Tuy thân bách nhỏ bé mong manh,

 Không trôi trác, lắc chao chòng chành,

 Neo tôi chắc, chắc, chắc, chắc chắn an lành.

Lời Tiếng Anh

 Chắc My Anchor Holds

1. Though the an-gry sur-ges roll

 On my tem-pest-driv-en soul,

 I am peace- ful, for I know,

 Wild-ly though the winds may blow,

 I've an an-chor safe and sure

 That can ev-er-more en-dure.

 And it holds my an-chor holds:

 Blow your wild-est, then, O gale,

 On my bark so small and frail:

 By His grace I shall not fail,

 For my an-chor holds, my an-chor holds.

2. Trou-bles al-most 'whelm the soul;

 Griefs like bil-lows o'er me roll;

 Tempt-ers seek to lure a-stray;

 Storms ob-scure the light of day:

 But in Christ I can be bold,

 I've an an-chor that shall hold.

 And it holds my an-chor holds:

 Blow your wild-est, then, O gale,

 On my bark so small and frail:

 By His grace I shall not fail,

 For my an-chor holds, my an-chor holds.

 

Copyright © 2012-2022