Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 257
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Chúa Nắm Tôi

1. Khi hiểm nguy làm lòng bất an,

 Ngài nắm tôi thật chặt;

 Tuy quỉ vương mưu hại lắm cơn,

 Ngài giữ gìn tôi thật chắc.

 Chúa nắm tôi thật chặt,

 Ngài nắm tôi thật chặt,

 Ngài yêu thương tôi rất thiết tha

 Ngài nắm tôi thật chặt.

2. Khi thấy khôn bề tự bảo thân,

 Ngài nắm tôi thật chặt;

 Tuy ái tâm tôi nguội xuống lần,

 Ngài giữ gìn tôi thật chắc.

 Chúa nắm tôi thật chặt,

 Ngài nắm tôi thật chặt,

 Ngài yêu thương tôi rất thiết tha

 Ngài nắm tôi thật chặt.

3. Do Chúa tôi được trọng quí thay,

 Ngài nắm tôi thật chặt;

 Mua chính thân tôi bằng giá cao,

 Ngài giữ gìn tôi thật chắc.

 Chúa nắm tôi thật chặt,

 Ngài nắm tôi thật chặt,

 Ngài yêu thương tôi rất thiết tha

 Ngài nắm tôi thật chặt.

4. Vua chẳng buông hồn này đắm trôi,

 Ngài nắm tôi thật chặt;

 Ðem giá mua tôi trọn cả rồi,

 Ngài giữ gìn tôi thật chắc.

 Chúa nắm tôi thật chặt,

 Ngài nắm tôi thật chặt,

 Ngài yêu thương tôi rất thiết tha

 Ngài nắm tôi thật chặt.

Lời Tiếng Anh

 He Will Hold Me Fast

1. When I fear my faith will fail,

 Christ will hold me fast;

 When the tempt-er would pre-vail,

 He can hold me fast.

 He will hold me fast,

 He will hold me fast;

 For my Sav-ior loves me so,

 He will hold me fast.

2. He'll not let my soul be lost,

 Christ will hold me fast;

 Bought by Him at such a cost,

 He will hold me fast.

 He will hold me fast,

 He will hold me fast;

 For my Sav-ior loves me so,

 He will hold me fast.

 

Copyright © 2012-2022