Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 256
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tôi Biết Ðấng Tôi Tin

1. Vì sao tôi hưởng ân điển hôm nay,

 Thật không phương thế phô bày,

 Bởi đâu tôi vốn tội lỗi hoang mê,

 Mà Christ đem huyết mua về.

 Dầu vậy, bởi biết chính Ðấng tôi đang tin,

 Nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thân, linh này,

 Kìa, Ðấng ấy vẫn đủ linh năng gìn

 Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

2. Vì sao Chân Chúa ban đức tin đây,

 Mà tôi được cứu thể này,

 Lúc tin Kinh Thánh lòng thấy an khương,

 Thật tôi không thể am tường.

 Dầu vậy, bởi biết chính Ðấng tôi đang tin,

 Nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thân, linh này,

 Kìa, Ðấng ấy vẫn đủ linh năng gìn

 Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

3. Thật tôi không hiểu họa phước ra sao,

 Rồi đây xảy đến thể nào,

 Bước tôi trên quãng mờ tối gian nan,

 Hoặc trong quang cảnh ngày vàng.

 Dầu vậy, bởi biết chính Ðấng tôi đang tin,

 Nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thân, linh này,

 Kìa, Ðấng ấy vẫn đủ linh năng gìn

 Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

4. Thật tôi không biết ngày Chúa quang lâm,

 Hoặc khuya hay giữa ban ngày,

 Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai,

 Hoặc lên không trung gặp Ngài.

 Dầu vậy, bởi biết chính Ðấng tôi đang tin,

 Nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thân, linh này,

 Kìa, Ðấng ấy vẫn đủ linh năng gìn

 Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

Lời Tiếng Anh

 I Know Whom I Have Believed

1. I know not why God's won-drous grace

 To me He hath made known,

 Nor why un-wor-thy Christ in love

 Re-deemed me for His own.

 “I know whom I have be-liev-ed,

 And am per-suad-ed that He is a-ble

 To keep that which I've com-mit-ted

 Un-to Him a-gainst that day.”

2. I know not when my Lord may come,

 At night or noon-day fair,

 Nor if I walk the vale with

 Him Or meet Him in the air.

 “I know whom I have be-liev- ed,

 And am per-suad-ed that He is a-ble

 To keep that which I've com-mit- ted

 Un-to Him a-gainst that day.”

 

Copyright © 2012-2022