Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 255
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tin Cậy Vâng Lời

1. Cùng đi với Chúa mỗi ngày,

 Lời Kinh Thánh sáng soi đây,

 Ðược sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời;

 Vì vâng ý Chúa trên trời,

 Ngài vui dẫn dắt ta hoài,

 Và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời.

 Tin cậy vâng lời,

 Nào nhờ cách gì trong đời,

 Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi!

 Hằng duy tin cậy vâng lời.

2. Tuyệt nhiên chẳng chút mây mù,

 Nầy không bóng tối âm u,

 Nụ cười Christ đánh tan mọi lớp sương đời;

 Còn đâu thổn thức bơ thờ,

 Còn đâu khóc lóc nghi ngờ,

 Hồi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời.

 Tin cậy vâng lời,

 Nào nhờ cách gì trong đời,

 Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi!

 Hằng duy tin cậy vâng lời.

3. Phàm nhân chẳng thể suy lường,

 Niềm vui của Ðấng yêu thương,

 Thực nghiệm cho kẻ vui lòng hiến trọn đời;

 Nhờ ân điển Chúa tuôn tràn,

 Niềm vui lớn Chúa luôn ban,

 Thuộc mọi kẻ quyết tâm tin cậy vâng lời.

 Tin cậy vâng lời,

 Nào nhờ cách gì trong đời,

 Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi!

 Hằng duy tin cậy vâng lời.

4. Thần linh ấn chứng trong lòng,

 Cùng Jêsus Christ giao thông,

 Ðược Ngài vui ở bên mình mãi không rời;

 Ngài sai khiến quyết vâng hoài,

 Dạ! tôi đây đang trông Ngài,

 Nào hề sợ, cứ luôn tin cậy vâng lời.

 Tin cậy vâng lời,

 Nào nhờ cách gì trong đời,

 Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi!

 Hằng duy tin cậy vâng lời.

Lời Tiếng Anh

 Trust And Obey

1. When we walk with the Lord

 In the light of His Word,

 What a glo-ry He sheds on our way!

 While we do His good will,

 He a-bides with us still

 And with all who will trust and o-bey.

 Trust and o-bey, for there's no oth-er way

 To be hap-py in Je-sus,

 But to trust and o-bey.

2. Then in fel-low-ship sweet

 We will sit at His feet,

 Or we'll walk by His side in the way;

 What He says we will do, where

 He sends we will go

 Nev-er fear, on-ly trust and o-bey.

 Trust and o-bey, for there's no oth-er way

 To be hap- py in Je-sus,

 But to trust and o-bey.

 

Copyright © 2012-2022