Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 247
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Tâm Hồn Trong Trắng

 Tạo nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi,

 Cho tâm linh con tươi mới, sắt son tình yêu.

 Tạo nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi,

 Cho tâm linh con tươi mới, sắt son tình yêu.

 Thánh Chúa chớ xua con rời xa mắt Chúa đêm ngày,

 Và chớ cất Thánh Linh ra xa lòng đau xót.

 Làm mới trái tim con niềm vui cứu ân luôn tuôn tràn,

 Cho tâm linh con tươi mới, sắt son tình yêu.

Lời Tiếng Anh

 Create In MeA Clean Heart

 Cre-ate in me a clean heart, O God,

 And re-new a right spi-rit with-in me.

 Cre-ate in me a clean heart, O God,

 And re-new a right spi-rit with-in me.

 Cast me not a-way from Thy pre-sence,

 O Lord, And take not Thy Ho-ly Spi- rit from me.

 Re-store un-to me the joy of Thy sal-va-tion,

 And re-new a right spi-rit with-in me.

 

Copyright © 2012-2022