Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 246
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Chốn Nương Thân

 Thật Chúa là chốn nương thân,

 Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn dẫu đời sống gian nan

 Tâm hồn này nhiều khi héo hắt, đặt niềm tin nơi Chúa!

 Vững tin vào Chúa luôn,

 Hỡi tâm hồn đớn đau,Hy vọng nơi Chúa ta, nơi sức thiêng!

 Thật Chúa là chốn nương thân,

 Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn dẫu đời sống gian nan

 Tâm hồn này nhiều khi héo hắt, đặt niềm tin nơi Chúa!

 Vững tin vào Chúa luôn,

 Hỡi tâm hồn đớn đau,Hy vọng nơi Chúa ta, nơi sức thiêng!

 Ðặt niềm tin nơi Chúa!

Lời Tiếng Anh

 You Are My Hiding Place

 You are my hid-ing place,

 You al-ways fill my heart with songs of de-li-ver- ance,

 When ev-er I am a-fraid I will trust in you.

 I will trust in you,

 Let the weak say “I am strong in the strength of the Lord.”

 You are my hid-ing place,

 You al-ways fill my heart with songs of de-li-ver-ance,

 When ev-er I am a-fraid I will trust in you.

 I will trust in you,

 Let the weak say “I am strong in the strength of the Lord,

 I will trust in you.”

 

Copyright © 2012-2022