Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 244
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Xin Mở Mắt Chúng Con

1. Cầu xin Chúa Chí Nhân, rủ lòng thương đến chúng con,

Mở rộng đôi mắt tối tăm, để được trông thấy thánh nhan.

Cầu xin Chúa chí nhân, rủ lòng thương đến chúng con.

Dạy con biết lắng nghe để được thông biết ý Cha.

 

2. Mở đôi mắt chúng con, để ngày đêm thấy thánh nhan,

Và quỳ dâng tiếng hát ca, thành thật thân mến kính yêu.

Mở tâm trí chúng con, để ngày đêm biết lắng nghe,

Cầu xin Chúa chí nhân, mở rộng đôi mắt chúng con.

Lời Tiếng Anh

 Open Our Eyes Lord

3. Op-en our eyes, Lord, we want to see Je-sus,

 To reach out and touch Him, and say that we love Him.

 Op-en our ears, Lord, and help us to lis-ten,

 Op-en our eyes, Lord, we want to see Je-sus.

 

Copyright © 2012-2022