Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 243
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Luyện Lòng Con

 Cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong

 Cầu xin Cha đổi lòng khiến con nên giống Ngài

 Phận con đất sét đây, nắn theo ý Ngài

 Nhờ Ngài khuôn đúc con thánh ý Cha được nên

 Cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong

 Cầu xin Cha đổi lòng khiến con nên giống Ngài.

Lời Tiếng Anh

 Change My Heart, O God

 Change my heart, O God, make it ev-er true,

 Change my heart, O God, may I be like You.

 You are my pot-ter, I am the clay,

 Mold me and make me, this is what I pray:

 Change my heart, O God, make it ev-er true,

 Change my heart, O God, may I be like You.

 

Copyright © 2012-2022