Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 241
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Ðến Bên Dòng Sông

1. Xin cho hồn con, đến mãi nơi dòng sông,

 Xin cho hồn con, đến mãi nơi dòng sông,

 Xin cho hồn con, đến mãi nơi dòng sông,

 Ðến nơi dòng sông, nước trong ngọt ngon, thắm tươi hồn linh.

2. Xin cho hồn con, uống thỏa nơi dòng sông,

 Xin cho hồn con, uống thỏa nơi dòng sông,

 Xin cho hồn con, uống thỏa nơi dòng sông,

 Ðến nơi dòng sông, nước sông sạch trong, thắm tươi hồn linh.

3. Xin cho hồn con, sống mãi bên dòng sông,

 Xin cho hồn con, sống mãi bên dòng sông,

 Xin cho hồn con, sống mãi bên dòng sông,

 Ðến nơi dòng sông, nước sông sạch trong, tẩy thanh đời con.

Lời Tiếng Anh

 Cause Me to Come

1. Cause me to come to Thy riv-er, O Lord,

 Cause me to come to Thy riv-er, O Lord,

 Cause me to come to Thy riv-er, O Lord,

 Cause me to come,

 Cause me to drink,

 Cause me to live.

2. Cause me to drink from Thy riv-er, O Lord,

 Cause me to drink from Thy riv-er, O Lord,

 Cause me to drink from Thy riv-er, O Lord,

 Cause me to come, Cause me to drink, Cause me to live.

3. Cause me to live by Thy riv-er, O Lord,

 Cause me to live by Thy riv-er, O Lord,

 Cause me to live by Thy riv-er, O Lord,

 Cause me to come,

 Cause me to drink,

 Cause me to live.

 

Copyright © 2012-2022