Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 238
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Trông Mong Thiên Ân

1. Ðồng thiêng ai kia đang gặt thâu hoa màu,

 Non yếu thưa thớt đến đâu,

 Lại ngay nơi Jê-sus quyền năng nương náu,

 Ắt linh lực thêm dồi dào.

 Kìa, Chúa hứa giúp sức cho người nào trông mong ơn chí cao,

 Như chim ưng lước từng mây tung trên không,

 Bay cao không mỏi cánh hồng;

 Dầu chạy mấy sức vẫn dẻo dai,

 Bước luôn không mệt càng hăng hái;

 Dầu chạy mất sức vẫn dẻo dai,

 Bước đi, đi luôn chơn mạnh hoài;

 Dầu chạy mấy sức kém suy đâu nào,

 Bước luôn sức thêm dào.

2. Dầu ta bao phen bị mệt nhọc nao lòng,

 Thêm nỗi thân thế long đong,

 Ðừng quên ta tin Jê-sus Christ đang sống,

 Nỗi chi mà như tuyệt vọng.

 Kìa, Chúa hứa giúp sức cho người nào trông mong ơn chí cao,

 Như chim ưng lước từng mây tung trên không,

 Bay cao không mỏi cánh hồng;

 Dầu chạy mấy sức vẫn dẻo dai,

 Bước luôn không mệt càng hăng hái;

 Dầu chạy mất sức vẫn dẻo dai,

 Bước đi, đi luôn chơn mạnh hoài;

 Dầu chạy mấy sức kém suy đâu nào,

 Bước luôn sức thêm dào.

3. Mừng lên nay Jê-sus gần bên ta hoài,

 Cho đến nhắm mắt tắt hơi,

 Nhìn lên nơi cao kia cùng chạy hăng hái,

 Chúa ban mọi ơn rộng rời.

 Kìa, Chúa hứa giúp sức cho người nào trông mong ơn chí cao,

 Như chim ưng lước từng mây tung trên không,

 Bay cao không mỏi cánh hồng;

 Dầu chạy mấy sức vẫn dẻo dai,

 Bước luôn không mệt càng hăng hái;

 Dầu chạy mất sức vẫn dẻo dai,

 Bước đi, đi luôn chơn mạnh hoài;

 Dầu chạy mấy sức kém suy đâu nào,

 Bước luôn sức thêm dào.

Lời Tiếng Anh

 They That Wait Upon the Lord

1. Ho! Reap-ers in the whit-ened har-vest,

 Oft fee-ble, faint and few,

 Come wait up-on the bless-ed Mas-ter;

 Our strength He will re-new.

 For they that wait up-on the Lord shall re-new their strength,

 They shall mount up with wings,they shall mount up with wings as ea-gles;

 They shall run and not be wea-ry, they shall walk and not faint;

 They shall run and not be wea-ry, they shall walk and not faint;

 They shall run and not be wea-ry, shall walk and not faint.

2. Re-joice, for He is with us al-ways,

 Lo, e-ven to the end! Look up, take cour-age, and go for-ward;

 All need-ed grace He'll send.

 For they that wait up-on the Lord shall re-new their strength,

 They shall mount up with wings, they shall mount up with wings as ea-gles;

 They shall run and not be wea- ry, they shall walk and not faint;

 They shall run and not be wea-ry, they shall walk and not faint;

 They shall run and not be wea-ry, shall walk and not faint.

 

Copyright © 2012-2022