Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 237
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Tất Cả Cho Jêsus

1. Trọn cho Jê-sus, dâng cho Jê-sus,

 Nguyên cả người với bao tài năng;

 Mọi suy tư lời nói hay công việc,

 Hiến dâng Jê-sus cả cuộc đời.

2. Bàn tay quyết vâng theo khi nghe lệnh,

 Chân bước vào lối đi từ trên;

 Trọn đời mắt chăm chú nơi Jê-sus,

 Lưỡi môi say sưa ca ngợi Ngài.

3. Hồi đôi mắt tôi trông nơi Jê-sus,

 Không có gì khác mê hoặc tôi;

 Lòng đầu phục theo Chúa trong huy hoàng,

 Ngắm vinh quang chiếu trên thập tự.

4. Tại sao Jê-sus yêu tôi sâu đậm,

 Ðem chính mình để mua chuộc tôi?

 Vì tình yêu thu hút tôi theo Ngài,

 Bắt tâm tôi thuận phục trọn thành.

 A-men.

Lời Tiếng Anh

 All for Jesus

1. All for Je-sus, all for Je-sus!

 All my be-ing's ran-somed powers,

 All my thoughts and words and do-ings,

 All my days and all my hours.

2. Oh, what won-der!

 How a-maz-ing!

 Je-sus, glo-rious King of kings,

 Deigns to call me His be-lov-ed,

 Lets me rest be-neath His wings.

 

Copyright © 2012-2022