Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 235
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Nhìn Vua Vinh Hiển

1. Khi linh hồn ta đớn đau với bất an,

 Tìm đâu đường tươi sáng trong trần thế.

 Duy trong tình yêu Jêsus thấy ánh dương,

 Lòng ta vui sướng tự do hoàn toàn.

 Mau mau đến nơi chân Jêsus,

 Nhìn lên Vua vinh hiển cao tuyệt vời.

 Mọi sự trên dương gian tối tăm dần mờ dần.

 Nhờ vinh hiển quyền năng của Vua muôn đời.

2. Jêsus nguồn an ủi những chốn bất an,

 Tình yêu rộng sâu thế gian nào sánh.

 Hy sinh mạng cho thế nhân thấy ánh dương,

 Tìm nơi bóng Chúa nguồn vui tâm hồn.

 Mau mau đến nơi chân Jêsus,

 Nhìn lên Vua vinh hiển cao tuyệt vời.

 Mọi sự trên dương gian tối tăm dần mờ dần.

 Nhờ vinh hiển quyền năng của Vua muôn đời.

3. Nương trong Jêsus dẫu trong bóng tối tăm,

 Lòng tin Ngài luôn giữ ta mọi lối.

 Bao ô tội xông hãm quanh ta không nao,

 Thật trong bóng Chúa bình an hoàn toàn.

 Mau mau đến nơi chân Jêsus,

 Nhìn lên Vua vinh hiển cao tuyệt vời.

 Mọi sự trên dương gian tối tăm dần mờ dần.

 Nhờ vinh hiển quyền năng của Vua muôn đời.

Lời Tiếng Anh

 Turn Your Eyes Upon Jesus

1. O soul, are you wea-ry and trou-bled?

 No light in the dark-ness you see?

 There's light for a look at the Sav-ior, and life more a-bun-dant and free!

 Turn your eyes up-on Je-sus,

 Look full in His won-der-ful face,

 And the things of earth will grow strange-ly dim

 In the light of His glo-ry and grace.

2. His word shall not fail you He pro-mised;

 Be-lieve Him and all will be well:

 Then go to a world that is dy-ing,

 His per-fect sal-va-tion to tell!

 Turn your eyes up-on Je-sus,

 Look full in His won-der-ful face,

 And the things of earth will grow strange-ly dim

 In the light of His glo-ry and grace.

 

Copyright © 2012-2022