Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 234
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tận Hiến Cho Chúa

1. Xin dâng hiến cho Vua Jê-sus tôi,

 Tình nguyện hiến chính thân thể này;

 Luôn yêu mến, trông mong nơi Chúa thôi,

 Hằng ngày sống trong ân điển Ngài.

 Hiến dâng lên cho Ngài,

 Hiến dâng lên cho Ngài,

 Lạy Jê-sus, tôi hiến tất cả đây,

 Hiến dâng lên cho Ngài.

2. Xin dâng hiến cho Vua Jê-sus tôi,

 Nguyện quì xuống khiêm nhu trước Ngài,

 Xem vui thú thế gian rơm rác thôi,

 Nguyện được Chúa tiếp tôi phút này.

 Hiến dâng lên cho Ngài,

 Hiến dâng lên cho Ngài,

 Lạy Jê-sus, tôi hiến tất cả đây,

 Hiến dâng lên cho Ngài.

3. Xin dâng hiến cho Vua Jê-sus tôi,

 Ðược thuộc ở trong tay Chúa hoài,

 Xin ban Thánh Linh luôn luôn sáng soi,

 Vào lòng tối tăm nay có Ngài.

 Hiến dâng lên cho Ngài,

 Hiến dâng lên cho Ngài,

 Lạy Jê-sus, tôi hiến tất cả đây,

 Hiến dâng lên cho Ngài.

4. Xin dâng hiến cho Vua Jê-sus tôi,

 Lòng nhận biết lửa thiêng cháy hoài,

 Trong ơn cứu rỗi ôi, vui quá vui,

 Ðời đời hiển vinh danh thánh Ngài.

 Hiến dâng lên cho Ngài,

 Hiến dâng lên cho Ngài,

 Lạy Jê-sus, tôi hiến tất cả đây,

 Hiến dâng lên cho Ngài.

Lời Tiếng Anh

 I Surrender All

1. All to Je-sus I sur-ren-der;

 All to Him I free-ly give.

 I will ev-er love and trust Him,

 In His pres-ence dai-ly live.

 I sur-ren-der all, I sur-ren-der all,

 All to Thee, my bless-ed Sav-iour,

 I sur-ren-der all.

2. All to Je-sus I sur-ren-der;

 Now I feel the sa-cred flame.

 Oh, the joy of full-sal-va-tion!

 Glo-ry, glo-ry to His name!

 I sur-ren-der all, I sur-ren-der all,

 All to Thee, my bless-ed Sav-iour,

 I sur-ren-der all.

 

Copyright © 2012-2022