Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 230
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Biết Chúa Tận Tường

1. Nguyền ngày càng tường minh Jêsus đây,

 Cao rao thiên ân giúp kẻ khác thấy;

 Muốn rõ bửu huyết cứu ta không thôi,

 Lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi.

 Biết nhiều hơn về Jê-sus,

 Mong sao biết rõ Jê-sus;

 Ước thấy huyết báu Jê-sus tuôn rơi,

 Tường minh Ðấng đã chết thay vì tôi.

2. Càng thuộc nhiều lời Jê-sus ban trao,

 Luôn luôn thâm giao với Vua trên cao;

 Tiếng Chúa chí ái khuyên lơn thâm sâu,

 Dạy tôi mấy câu Thánh ngôn diệu cao.

 Biết nhiều hơn về Jê-sus,

 Mong sao biết rõ Jê-sus;

 Ước thấy huyết báu Jê-sus tuôn rơi,

 Tường minh Ðấng đã chết thay vì tôi.

3. Càng tường Jê-sus trên ngôi cao sang,

 Vinh quang trên thiên quốc chiếu sáng láng;

 Biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian,

 Jê-sus đến đem kỷ nguyên bình an.

 Biết nhiều hơn về Jê-sus,

 Mong sao biết rõ Jê-sus;

 Ước thấy huyết báu Jê-sus tuôn rơi,

 Tường minh Ðấng đã chết thay vì tôi.

Lời Tiếng Anh

 More About Jesus

1. More a-bout Je-sus would I know,

 More of His grace to oth-ers show,

 More of his sav-ing full-ness see,

 More of His love who died for me.

 More, more a-bout Je-sus,

 More, more, a-bout Je-sus!

 More of His sav-ing full-ness see,

 More of His love who died for me!

2. More a-bout Je-sus on His throne,

 Rich-es in glo-ry all His own;

 More of His King-dom's sure in-crease;

 More of His com-ing, Prince of Peace.

 More, more a-bout Je-sus,

 More, more, a-bout Je-sus!

 More of His sav-ing full-ness see,

 More of His love who died for me!

 

Copyright © 2012-2022