Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 229
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Theo Ý Cha

1. Con nguyện theo ý Cha,

 Vâng phục luôn luôn,

 Cha là Thợ gốm thiêng,

 Ðất sét là con.

 Con nguyện theo ý Cha,

 Xin Ngài nung đúc,

 Con chỉ biết yên lặng,

 Ðợi chờ vâng phục.

2. Con nguyện theo ý Cha,

 Vâng phục luôn luôn,

 Xin Ngài tra xét con,

 Thử con, rèn con.

 Tâm này xin tẩy thanh,

 Tinh sạch hơn tuyết,

 Con cúi dưới chân Ngài,

 Khiêm nhường chân thật.

3. Con nguyện theo ý Cha,

 Vâng phục luôn luôn,

 Ðương bị thương mỏi mê,

 Khẩn Cha dìu con;

 Bao quyền năng dưới trên,

 Qui về Cha thánh,

 Xin hãy đưa tay rờ,

 Con được yên lành.

4. Con nguyện theo ý Cha,

 Vâng phục luôn luôn,

 Xin Ngài cai quản con,

 Cả thân, hồn con;

 Ban đầy ơn Thánh Linh,

 Cho người ta thấy,

 Duy Cứu Chúa Jê- sus,

 Cai trị tâm này.

Lời Tiếng Anh

 Have Thy Own Way, Lord!

 Have Thine own way, Lord!

 Have Thine own way!

 Thou art the Pot-ter,

 I am the clay.

 Mold me and make me af-ter Thy will,

 While I am wait-ing Yield-ed and still.

 Have Thine own way, Lord!

 Have Thine own way!

 Hold o'er my be-ing Ab-so- lute sway!

 Fill with Thy Spir-it

 Till all shall see Christ on-ly, al-ways Liv-ing in me!

 

Copyright © 2012-2022