Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 226
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chờ Mong Thiên Ân

1. Này anh đang trông mong thiên ân dư dật từ Jê-sus ban xuống ngay,

 Ở tâm hồn đời sống phải không?

 Thì anh nên tin như kim ngôn Cha ta truyền lưu trong Kinh Thánh đây,

 Noi Thánh xưa, theo qui điều chung.

 Kìa, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm anh tuôn tràn

 Như Thánh Ngôn nay đang còn vang:

 “Ðem đến ngay bao nhiêu bình không;”

 Thật Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm linh anh liền,

 Ðược sung mãn Thánh Linh năng quyền.

2. Bạn thân ơi, hôm nay mau đem cho Ngài bình đất sạch trong, trống không,

 Tẩy thanh từ dòng huyết Jê-sus,

 Quì bên ngôi vinh quang, anh em khiêm cung, thành tâm dâng lên ngửa trông,

 Ngài rót xuống chứa chan thần năng.

 Kìa, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm anh tuôn tràn

 Như Thánh Ngôn nay đang còn vang:

 “Ðem đến ngay bao nhiêu bình không;”

 Thật Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm linh anh liền,

 Ðược sung mãn Thánh Linh năng quyền.

3. Ngài ban cho linh ân sung dinh như nguồn dầu bất tuyệt thanh khiết thay,

 Ái tâm Ngài nào có đổi thay;

 Ngài ban luôn linh ân, linh năng cho như lời vàng trong Kinh Thánh đây,

 Ðầy dẫy tâm linh trong giờ đây.

 Kìa, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm anh tuôn tràn

 Như Thánh Ngôn nay đang còn vang:

 “Ðem đến ngay bao nhiêu bình không;”

 Thật Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm linh anh liền,

 Ðược sung mãn Thánh Linh năng quyền.

Lời Tiếng Anh

 Bring Your Vessels, Not A Few

1. Are you long-ing for the full-ness of the bless-ing of the Lord In your heart and life to-day?

 Claim the prom-ise of your Fa-ther, come ac-cord-ing to

 His Word In the bless-ed old-time way.

 He will fill your heart to-day to o- ver-flow-ing,

 As the Lord com-mand-eth you,

 “Bring your ves-sels not a few;”

 He will fill your heart to-day to o-ver-flow-ing

 With the Ho-ly Ghost and power.

2. Like the cruse of oil un-fail-ing is His grace for-ev-er-more, And His love un-chang-ing still;

 And ac-cord-ing to His prom-ise with the Ho-ly Ghost and power,

 He will ev-ery ves-sel fill.

 He will fill your heart to-day to o-ver-flow- ing,

 As the Lord com-mand-eth you,

 “Bring your ves-sels not a few;”

 He will fill your heart to-day to o-ver-flow-ing

 With the Ho-ly Ghost and power.

 

Copyright © 2012-2022