Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 224
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðến Theo Chúa Jesus,

1. Xa rời xiềng xích, đau thương, đêm kinh hoàng,

 Jê-sus con đến, Jê-sus con đến;

 Vào cuộc đời mới, tươi vui dương quang tràn,

 Jê-sus con đến theo Ngài.

 Con bệnh tật đến nơi Ngài là nguồn sống,

 Con nghèo nhưng Chúa giàu có ban rời rộng,

 Muôn tội tình đến xin nương ơn khoan hồng,

 Jê-sus con đến theo Ngài.

2. Xa rời phù thế hư hoa ô tội này,

 Jê-sus con đến, Jê-sus con đến;

 Vào miền thập giá, vinh quang hân hạnh đầy,

 Jê-sus con đến theo Ngài;

 Nơi trần đau đớn, trong Ngài đầy từ ái,

 Xa đời giông tố, về Chúa an tịnh hoài,

 Ðâu còn buồn bã, thi thiên ca ngợi Ngài,

 Jê-sus con đến theo Ngài.

3. Xa rời mộ tối khiếp kinh ghê rợn nầy,

 Jê-sus con đến, Jê-sus con đến;

 Vào nhà lạc phước, sáng tươi nơi thiên đài,

 Jê-sus con đến theo Ngài;

 Ra khỏi nơi đáy hư hoại, miền trần thế,

 Vô chuồng chiên Chúa được thảnh thơi muôn bề,

 Trông mặt Ngài sáng rỡ, vinh quang rạng ngời,

 Jê-sus con đến theo Ngài.

4. Ra khỏi ngạo khí bâng khuâng trong cuộc đời,

 Jê-sus con đến, Jê-sus con đến;

 Vô tận trong ý Cha cao minh trên trời,

 Jê-sus con đến theo Ngài;

 Ra khỏi tư ý, vô lòng đầy từ ái,

 Tuyệt vọng nay biến thành có hi-vọng hoài,

 Như bồ câu thánh vút bay lên thiên đài,

 Jê-sus con đến theo Ngài.

Lời Tiếng Anh

 I Come

 Out of my bond-age, sor-row, and night,

 Je-sus, I come, Je-sus, I come;

 In- to Thy free-dom, glad-ness, and light,

 Je-sus, I come to Thee;

 Out of my sick-ness in-to Thy health,

 Out of my want and in-to Thy wealth,

 Out of my sin and in-to Thy-self,

 Je-sus, I come to Thee.

 Out of the fear and dread of the tomb,

 Je-sus, I come, Je-sus, I come;

 In-to the joy and light of my home,

 Je-sus, I come to Thee;

 Out of the depths of ru-in un-told,

 In-to the peace of Thy shel-ter-ing fold,

 Ev-er Thy glo-rious face to be-hold,

 Je-sus, I come to Thee.

 

Copyright © 2012-2022