Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 223
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Ước Ao Nhìn Jêsus

1. Ước ao nhìn Jê-sus, trong khi màn đen bủa vây,

 Dầy đặc thêm mãi trên đời gang tấc tôi rày;

 Ước ao nhìn Chúa, để đức tin tăng cường dẫy đầy;

 Bạc nhược nay hóa tranh hùng trận chót ai tày.

2. Ước ao nhìn Jê-sus, đây Thạch Bàn kiên cố thay,

 Nhờ hồng ân Chúa tôi hằng đặt vững chân rày,

 Sống hay là chết, nhất nhất mưu sâu cùng kế dày

 Làm gì được nếu tôi nhìn mặt Chúa đêm ngày.

3. Ước ao nhìn Jê-sus, bao nhiêu hào quang trước tôi,

 Ngày ngày vui ngắm, nay dần mờ tối đi rồi;

 Dẫu bao hạnh phúc lữ thứ tiêu tan nào tiếc đời,

 Một ngày tôi sẽ đi về cùng Chúa trên trời.

4. Ước ao nhìn Jê-sus, đây nhu cầu tôi trước nay,

 Ðược nhìn xem Chúa, vui mừng, mạnh khỏe hầu Ngài,

 Ước ao nhìn Ðấng chết, sống, đang biện hộ mỗi ngày,

 Từ biệt ma chết, đêm trường, mừng rước ban ngày.

Lời Tiếng Anh

 We Would See Jesus

1. We would see Je-sus, for the shad-ows length-en

 A-cross this lit-tle land- scape of our life;

 We would see Je-sus, our weak faith to strength-en

 For the last wea-ri-ness, the fi-nal strife.

2. We would see Je-sus, oth-er lights are pal-ing,

 Which for long years we have re-joiced to see;

 The bless-ing of our pil-grim-age are fail-ing,

 We should not mourn them, for we go to Thee.

 

Copyright © 2012-2022