Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 222
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chốn Cao Hơn

1. Lòng nầy nôn nả Chúa ban cho mình,

 Tiến trên thiên trình thêm sức mạnh chân;

 Nhiệt thành tâm khẩn lướt sông băng ngàn;

 “Chúa giúp chân càng lên chốn cao hơn”

 Nguyện Cha nâng bước, bước lên càng cao,

 Lòng tin không núng, chốn cao đặt chân,

 Chỗ đã đạt rày, dám yên vui nào,

 Chúa đỡ chân vào ngay chốn cao hơn.

2. Dầu bị ma quỉ bắn tên rào rạt,

 Vẫn mong sinh hoạt vượt quá phàm nhân;

 Nhờ lòng tin lớn, vẳng nghe cung đàn,

 Thánh dân nhịp nhàng trên chốn cao hơn.

 Nguyện Cha nâng bước, bước lên càng cao,

 Lòng tin không núng, chốn cao đặt chân,

 Chỗ đã đạt rày, dám yên vui nào,

 Chúa đỡ chân vào ngay chốn cao hơn.

3. Lòng nguyện tranh tiến chốn cao tuyệt vời,

 Ngắm xem trên trời quang cảnh diệu chân;

 Lòng hằng van khấn thẳng lên thiên đàng;

 “Chúa giúp chân càng lên chốn cao hơn.”

 Nguyện Cha nâng bước, bước lên càng cao,

 Lòng tin không núng, chốn cao đặt chân,

 Chỗ đã đạt rày, dám yên vui nào,

 Chúa đỡ chân vào ngay chốn cao hơn.

Lời Tiếng Anh

 Higher Ground

1. I'm press-ing on the up-ward, way,

 New height I'm gain-ing ev-ery day;

 Still pray-ing as I on-ward bound,

 “Lord, plant my feet on high-er ground”

 Lord, lift me up, and let me stand

 By faith on heav-en's ta-ble land;

 A high- er plane than I have found,

 Lord, plant my feet on high-er ground.

2. I want to scale the ut-most height

 And catch a gleam of glo-ry bright;

 But still I'll pray till heaven I've found,

 “Lord, lead me on to high-er ground.”

 Lord, lift me up, and let me stand

 By faith on heav-en's ta-ble land;

 A high- er plane than I have found,

 Lord, plant my feet on high-er ground.

 

Copyright © 2012-2022