Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 220
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Lại Gần Hơn

1. Nghe tiếng Jê-sus tuyên, yêu mến tôi vẹn tuyền,

 Ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyền;

 Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sờn nào,

 Càng gần Chúa khoái lạc dường bao.

 Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xả thân;

 Cho tôi khắng khít, khắng khít, khít nơi hông trào huyết,

 Khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.

2. Ôi Chúa, xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài,

 Do nơi quyền lực hồng ân hoài;

 Tôi ngước chăm chăm đây, mong ước linh hồn nầy,

 Phục theo ý Chúa trọn đời nay.

 Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xả thân;

 Cho tôi khắng khít, khắng khít, khít nơi hông trào huyết,

 Khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.

3. Giây phút tươi vui đây, tinh khiết không gì tày,

 Trước ngôi Ngài lòng được giải bày;

 Tôi, Chúa luôn giao thân, đem khúc nôi tường trần,

 Dường như thỏ thẻ cùng bạn thân.

 Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xả thân;

 Cho tôi khắng khít, khắng khít, khít nơi hông trào huyết,

 Khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.

4. Sâu bấy đức yêu thương tôi chẳng sao dò lường,

 Qua tử hà rồi lòng sẽ tường;

 Bao thú vui siêu cao, chưa nếm qua phần nào,

 Cho đến lúc bước vào lạc giao.

 Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xả thân;

 Cho tôi khắng khít, khắng khít, khít nơi hông trào huyết,

 Khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.

Lời Tiếng Anh

 Draw Me Nearer

1. I am Thine, O God,

 I have heard Thy voice,

 And it told Thy love to me;

 But I long to rise in the arm of faith

 And be clos-er drawn to Thee.

 Draw me near-er, near-er, bless-ed Lord, to the cross where Thou hast died;

 Draw me near-er, near-er, near-er, bless-ed Lord, to Thy pre-cious, bleed-ing side.

2. Oh, the pure delight of a single hour

 That before Thy throne I spend,

 When I kneel in prayer, and with Thee my God.

 I commune as friend with friend!

 Draw me near-er, near-er, bless-ed Lord, to the cross where Thou hast died;

 Draw me near-er, near-er, near-er, bless-ed Lord, to Thy pre- cious, bleed-ing side.

3. There are depths of love that

 I can-not know

 Till I cross the nar-row sea;

 There are heights of joy that I may not reach

 Till I rest in peace with Thee.

 Draw me near-er, near-er, bless-ed Lord, to the cross where Thou hast died;

 Draw me near-er, near-er, near-er, bless-ed Lord, to Thy pre-cious, bleed- ing side.

 

Copyright © 2012-2022