Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 218
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tiếng Chúa Hướng Dẫn

1. Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa tuyên,

 Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa truyền,

 Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa khuyên:

 Hãy vui vác thập giá mình theo Ngài liền.

 Cầu xin Chúa dẫn dắt, con xin theo,

 Dầu đi đâu con quyết đi theo thường,

 Con không kể khoảng khoát hay cheo leo,

 Nguyện đi với Ngài, với Ngài chung một đường.

2. Ðồng chết với Cứu Chúa, cứ chết nay,

 Ðồng chết chung cạnh Chúa, tôi chết rày,

 Ðồng chết với Cứu Chúa, cứ chết đây,

 Nguyện đi với Ngài, với Ngài luôn mọi ngày.

 Cầu xin Chúa dẫn dắt, con xin theo,

 Dầu đi đâu con quyết đi theo thường,

 Con không kể khoảng khoát hay cheo leo,

 Nguyện đi với Ngài, với Ngài chung một đường.

3. Hiện nay có Chúa sống trong tôi đây,

 Thật hiện nay Ngài sống trong tôi hoài,

 Hiện nay có Cứu Chúa, mãi sống đây,

 Ngài đi với mình, với mình luôn mọi ngày.

 Cầu xin Chúa dẫn dắt, con xin theo,

 Dầu đi đâu con quyết đi theo thường,

 Con không kể khoảng khoát hay cheo leo,

 Nguyện đi với Ngài, với Ngài chung một đường.

4. Rồi đây lãnh mão quí báu vinh quang,

 Rồi đây mão công nghĩa ban huy hoàng,

 Rồi đây lãnh mão quí, sống vẻ vang,

 Mừng vui hát bài, hát bài ca khải hoàn.

 Cầu xin Chúa dẫn dắt, con xin theo,

 Dầu đi đâu con quyết đi theo thường,

 Con không kể khoảng khoát hay cheo leo,

 Nguyện đi với Ngài, với Ngài chung một đường.

Lời Tiếng Anh

 Where He Leads Me

1. I can hear my Sav-iour call-ing,

 I can hear my Sav-iour call-ing,

 I can hear my Sav-iour call-ing,

 “Take thy cross and fol-low, fol-low Me.”

 Where He leads me I will fol-low,

 Where He leads me I will fol-low,

 Where He leads me I will fol-low,

 I’ll go with Him, with Him all the way.

2. He will give me grace and glo-ry,

 He will give me grace and glo-ry,

 He will give me grace and glo-ry,

 And go with me, with me all the way.

 Where He leads me I will fol-low,

 Where He leads me I will fol-low,

 Where He leads me I will fol-low,

 I’ll go with Him, with Him all the way.

 

Copyright © 2012-2022