Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 217
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tận Hiến

1. Xin nguyện dâng chính con,

 Chúa đoái nhậm lời,

 Jê-sus thân ái ôi, quyết dâng trọn đời;

 Muôn sự dâng ở bàn thờ,

 Xin vui dâng Chúa bây giờ,

 Huyết Chúa mua thân, hồn này,

 Nguyện đầu phục Ngài.

2. Xin nguyện dâng chính con: sức khỏe, năng tài,

 Muôn sự do Chúa ban, hiến Chúa thiên đài;

 Mong được nghe Chúa ban lời,

 Vui nguyện theo Chúa không rời,

 Quyết vâng kim ngôn hiện thời,

 Và trọn cuộc đời.

3. Xin nguyện dâng chính con, cả đến bạc, vàng,

 Cho Jê-sus, Ðấng ban của cải vô ngần;

 Muôn sự thuộc Chúa trên trời,

 Do Jê-sus cứu con rồi;

 Hiến cả thân con từ rày,

 Ðời đời thuộc Ngài.

4. Xin nguyện dâng chính con, thảy thuộc về Ngài;

 Xin toàn dâng chính con,

 Cứu Chúa thiên đài;

 Trong Ngài con sống vui vầy,

 Ơn lành nơi Chúa tuôn đầy,

 Chúa sống trong con hoài hoài,

 Mọi sự là Ngài.

Lời Tiếng Anh

 Fully Surrendered

 Ful-ly sur-ren-dered,

 Lord, I would be,

 Ful-ly sur-ren-dered, dear Lord, to Thee.

 All on the al-tar laid,

 Su-ren-der ful-ly made,

 Thou hast my ran-som paid;

 I yield to Thee.

 Ful-ly sur-ren-dered

 Lord, I am Thine;

 Ful-ly su-ren-dered,

 Sav-iour di-vine!

 Live Thou Thy life in me;

 All full-ness dwells in Thee;

 Not I, but Christ in me,

 Christ all in all.

 

Copyright © 2012-2022