Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 216
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Chính Ngài

1.Xưa tìm theo ơn phước hoài,

 Quyết nay chăm mặt Ngài;

 Mài miệt xưa theo cảm tình,

 Nay kim ngôn Thánh Minh;

 Xưa tôi muốn ơn trên trời,

 Nay mong Cứu Chúa thôi;

 Bệnh tình xưa mong phép tài,

 Nay cầu chính thân Ngài.

 Luôn tụng ca Jê-sus ta

 Duy Ngài ban ơn cả,

 Chỉ Jê-sus vạn hữu thôi,

 Trong Chúa có muôn sự rồi.

2. Xưa hằng tu thân khổ nàn,

 Quyết nay tin vẹn toàn;

 Thần huệ xưa hưởng bán phần,

 Nay dinh sung cứu ân;

 Xưa tôi giữ tôi bao hồi,

 Nay ơn Chúa giữ tôi;

 Dồn dập xưa bao sóng dồi,

 Nay được vững neo rồi.

 Luôn tụng ca Jê-sus ta

 Duy Ngài ban ơn cả,

 Chỉ Jê-sus vạn hữu thôi,

 Trong Chúa có muôn sự rồi.

3. Xưa hằng đêm mưu tính hoài,

 Quyết nay kêu cầu Ngài;

 Phiền lự xưa khôn đứng ngồi,

 Nay giao cho Chúa thôi;

 Xưa lo thiếu ơn bồn chồn,

 Nay trông chính phán ngôn;

 Trằn trọc xưa luôn khẩn nguyền,

 Nay ngợi Chúa linh quyền.

 Luôn tụng ca Jê-sus ta

 Duy Ngài ban ơn cả,

 Chỉ Jê-sus vạn hữu thôi,

 Trong Chúa có muôn sự rồi.

4. Xưa hằng trông mong chí tình,

 Biết Chúa nay thuộc mình;

 Ðèn tôi xưa như sắp tàn,

 Nay luôn luôn sáng soi;

 Xưa thần chết theo tôi hoài,

 Nay trông Chúa tái lai;

 Hoài vọng tôi nay vững vàng,

 Neo từ phía trong màn.

 Luôn tụng ca Jê-sus ta

 Duy Ngài ban ơn cả,

 Chỉ Jê-sus vạn hữu thôi,

 Trong Chúa có muôn sự rồi.

Lời Tiếng Anh

 Himself

1. Once it was the bless-ing,

 Now it is the Lord;

 Once it was the feel-ing,

 Now it is His Word;

 Once His gift I want-ed,

 Now the Giv-er own;

 Once I sought for heal-ing,

 Now Him-self a-lone.

 All in all for-ev-er,

 Je-sus will I sing;

 Ev-ery-thing in Je-sus,

 And Je-sus ev-ery-thing.

2. Once I hoped in Je-sus,

 Now I know He's mine;

 Once my lamps were dy- ing,

 Now they bright-ly shine;

 Once for death I wait-ed,

 Now His com-ing hail;

 And my hopes are an-chored

 Safe with-in the vail.

 All in all for-ev-er, Je-sus will I sing;

 Ev-ery-thing in Je-sus,

 And Je-sus ev-ery-thing.

 

Copyright © 2012-2022