Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 214
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tâm Hồn Bùng Cháy

1. Thần quyền từ thần phụ ban,

 Vào tâm ác uế nguy nàn,

 Từng giờ hộ trì không thôi, giúp ơn nhu cầu đời tôi;

 Từ hồi thần Ngài ngự lai,

 Cầm quyền thống quản tâm hoài,

 Lửa tình yêu thương bốc cháy,

 Nung nấu thúc giục hồn đây.

 Tâm hồn tôi đang cháy nay,

 Tâm hồn cháy luôn đêm ngày,

 Lửa lòng yêu thương thiên quốc cháy rực cả tâm linh đây;

 Khi thần linh đã giáng lai,

 Ôi thật hiển vinh danh Ngài,

 Lửa lòng yêu thương thiên quốc đốt tâm linh nóng hực thay.

2. Quì tại thập tự tôi dâng,

 Hồn linh, thể phách, tâm thần,

 Trên bàn thờ Ngài giờ nay,

 Quyết tâm dâng trọn đời đây;

 Nhờ Ngài chuộc hồn, thân an,

 Gọi tôi cách rất dịu dàng,

 Lửa từ thiên cung linh chiếu,

 Cho của lễ được toàn thiêu.

 Tâm hồn tôi đang cháy nay,

 Tâm hồn cháy luôn đêm ngày,

 Lửa lòng yêu thương thiên quốc cháy rực cả tâm linh đây;

 Khi thần linh đã giáng lai,

 Ôi thật hiển vinh danh Ngài,

 Lửa lòng yêu thương thiên quốc đốt tâm linh nóng hực thay.

3. Nào cậy việc lành tôi đâu,

 Nhờ lời Chúa hứa nhiệm mầu,

 Công nhận một mình Jêsus,

 Cứu tôi bởi ơn nghìn thu;

 Nguyện đồng lòng ngợi khen Cha,

 Tụng ca Ha-lê-lu-gia;

 Ôi từ bi cao sâu bấy!

 Ôi lửa đốt hực lòng đây.

 Tâm hồn tôi đang cháy nay,

 Tâm hồn cháy luôn đêm ngày,

 Lửa lòng yêu thương thiên quốc cháy rực cả tâm linh đây;

 Khi thần linh đã giáng lai,

 Ôi thật hiển vinh danh Ngài,

 Lửa lòng yêu thương thiên quốc đốt tâm linh nóng hực thay.

Lời Tiếng Anh

 It's Burning In My Soul

 God sent His might-y pow'r

 To this poor, sin-ful heart,

 To keep me ev-'ry hour,

 And need-ful grace im-part;

 And since His Spir-it came,

 To take su- preme con-trol,

 The love-en-kin-dled flame

 Is burn-ing in my soul.

 ’Tis burn-ing in my soul,

’Tis burn-ing in my soul;

 The fire of heav'n-ly love is burn-ing in my soul,

 The Ho-ly Spir-it came,

 All glo-ry to His name!

 The fire of heav'n-ly love is burn-ing in my soul.

 No good that I have done,

 His prom-ise I em-brace;

 Ac-cept-ed in the Son,

 He saves me by His grace.

 All glo-ry be to God!

 Let ha-le-lu-jahs roll; His love is shed a-broad,

 The fire is in my soul.

’Tis burn-ing in my soul,

’Tis burn-ing in my soul;

 The fire of heav'n-ly love is burn-ing in my soul,

 The Ho-ly Spir-it came,

 All glo-ry to His name!

 The fire of heav'n-ly love is burn- ing in my soul.

 

Copyright © 2012-2022