Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 213
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ra Khơi

1. Kìa thật hồng ân Cha mêng mông như biển lớn lao,

 Thăm thẳm bát ngát ai đo được nào!

 Lên thuyền cùng đoạn neo, ra khơi biến tăm ngay,

 Trong dòng hồng ân kia thẳm sâu thay.

 Chèo ra ngoài biển thẳm sâu,

 Dứt hết neo dằng bấy lâu;

 Bạn chèo ta hỡi, cùng chèo ra biển thiêng liêng,

 Chỗ nguồn ân điển vẹn tuyền.

2. Nhiều người vì đa nghi hôm nay đương đứng ngẩn ngơ,

 Trông biển bát ngát loanh quanh dọc bờ,

 Chưa hề bạo gan ra nơi sâu thẳm thử đâu,

 Hay vượt luồng ân điển đến nơi sâu.

 Chèo ra ngoài biển thẳm sâu,

 Dứt hết neo dằng bấy lâu;

 Bạn chèo ta hỡi, cùng chèo ra biển thiêng liêng,

 Chỗ nguồn ân điển vẹn tuyền.

3. Nhiều người toan ra khơi mong cho thỏa chí ước mơ,

 Nhưng cứ lẩn quẩn trôi theo dọc bờ,

 Ba đào dồi dập đưa bao ô uế tấp vô,

 Con thuyền giật lui, mũi, lái nhấp nhô.

 Chèo ra ngoài biển thẳm sâu,

 Dứt hết neo dằng bấy lâu;

 Bạn chèo ta hỡi, cùng chèo ra biển thiêng liêng,

 Chỗ nguồn ân điển vẹn tuyền.

4. Nầy cùng chèo ra ngoài khơi anh em ta thủy thủ ơi,

 Nơi nước cứu rỗi mênh mông tuyệt vời;

 Chôn vùi vào tình yêu, ôi sâu thẳm láng lai,

 Cho tường nguồn sung mãn ở trong Ngài.

 Chèo ra ngoài biển thẳm sâu,

 Dứt hết neo dằng bấy lâu;

 Bạn chèo ta hỡi, cùng chèo ra biển thiêng liêng,

 Chỗ nguồn ân điển vẹn tuyền.

Lời Tiếng Anh

 Launch Out

1. The mer-cy of God is an o-cean di-vine,

 A bound-less and fath-om-less flood;

 Launch out in the deep, cut a-way the shore- line,

 And be lost in the mer-cy of God.

 Launch out in-to the deep,

 Oh, let the shore-line go;

 Launch out, launch out in the o-cean di-vine,

 Out where the full tides flow.

2. Oh, let us launch out on this o-can so broad,

 Where floods of sal-va-tion e'er flow;

 Oh, let us be lost in the mer-cy of God,

 Till the depths of His full- ness we know.

 Launch out in-to the deep,

 Oh, let the shore-line go;

 Launch out, launch out in the o-cean di-vine,

 Out where the full tides flow.

 

Copyright © 2012-2022