Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 212
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tôn Vinh Chúa Chí Tôn

1. Khi trước tôi là tội nhơn,

 Ðâu đáng gì Chúa ban ơn,

 Xưa đã chất chứa biết bao tội tình,

 Tôi đáng chết mất ở trong tội mình,

 Mà Jêsus Christ chí nhân

 Cứu tôi ra khỏi trầm luân.

 Ôi Chúa, tôi tôn vinh Ngài,

 Jêsus là Chúa chí tôn chân ái,

 Sống bao lâu tôi tôn vinh Chúa mãi,

 Quyết chí nhứt tâm theo Ngài.

2. Ôi Chúa tôi là tội nhơn,

 Mỗi phút cần Chúa ban ơn,

 Tôi chẳng đủ sức bước đi một mình,

 Xin Chúa dẫn dắt tôi trên thiên trình,

 Lần theo chơn Chúa tín trung,

 Dẫu cho đất chuyển trời rung.

 Ôi Chúa, tôi tôn vinh Ngài,

 Jêsus là Chúa chí tôn chân ái,

 Sống bao lâu tôi tôn vinh Chúa mãi,

 Quyết chí nhứt tâm theo Ngài.

3. Ơn Chúa vô lượng vô biên,

 Tôi nỡ nào sống ý riêng;

 Xin Cha sai khiến, con lo việc Ngài,

 Con xin vâng ý thánh Cha dạy hoài;

 Dầu cho lao khổ, đắng cay,

 Tớ trung chuyên giử lòng ngay.

 Ôi Chúa, tôi tôn vinh Ngài,

 Jêsus là Chúa chí tôn chân ái,

 Sống bao lâu tôi tôn vinh Chúa mãi,

 Quyết chí nhứt tâm theo Ngài.

 

Copyright © 2012-2022