Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 211
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Phục Hưng Tâm Hồn

1. Ngợi tôn Cha thiêng liêng,

 Hằng yêu thương tôi vô biên,

 Từng ban Jê-sus chết thay,

 Ðã sống sau thăng thiên.

 Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,

 Ha-lê-lu- gia! A-men.

 Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,

 Dức dấy chúng tôi hoài.

2. Ngợi tôn Cha cao sang,

 Từng ban Thánh Linh chân quang,

 Dạy Jê-sus cho chúng tôi,

 Ðuổi tối tăm tiêu tan.

 Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,

 Ha-lê-lu-gia! A-men.

 Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,

 Dức dấy chúng tôi hoài.

3. Ngợi tôn Cha cao minh,

 Về Chiên Con xưa hi sinh,

 Từng mang bao gian ác tôi,

 Phiếu trắng trong tâm linh.

 Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,

 Ha-lê-lu-gia! A-men.

 Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,

 Dức dấy chúng tôi hoài.

4. Phục hưng tâm tôi luôn,

 Cầu Cha ban ơn yêu thương,

 Hằng nhen tâm tôi cháy thêm,

 Tỏa ngát bao thiên hương.

 Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,

 Ha-lê- lu-gia! A-men.

 Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,

 Dức dấy chúng tôi hoài.

Lời Tiếng Anh

 Revive Us Again

1. We praise Thee, O God, for the Son of Thy love,

 For Je-sus who died and is now gone a-bove.

 Ha-le-lu-jah! Thine the glo-ry,

 Ha-le-lu-jah! A-men;

 Ha- le-lu-jah! Thine the glo-ry;

 Re-vive us a-gain.

2. Re-vive us a-gain, fill each heart with Thy love;

 May each soul be re-kin- dled with fire from a-bove.

 Ha-le-lu-jah! Thine the glo-ry,

 Ha-le-lu-jah! A- men;

 Ha-le-lu-jah! Thine the glo-ry;

 Re-vive us a-gain.

 

Copyright © 2012-2022