Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 210
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Xin Vào Tâm Hồn

 Xin vô tâm hồn, Xin vô tâm hồn,

 Xin Chúa kíp vô lòng, Chúa chí tôn!

 Xin hãy đến ngay,

 Ngự trong tôi nay,

 Ngự vào lòng tôi suốt cả đêm ngày.

Lời Tiếng Anh

 Into My Heart

 In-to my heart, In-to my heart,

 Come in-to my heart Lord Je-sus.

 Come in to-day,

 Come in to stay,

 Come in-to my heart Lord Je-sus.

 

Copyright © 2012-2022