Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 209
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Buổi Mai Với Jêsus

1. Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng

 Lúc sương đêm chưa ráo trên ngàn bông hồng

 Và văng vẳng tiếng ai

 Giọng khoan nhơn thân ái

 Chính Jêsus Christ Con Trời hiển lai

 Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi

 Và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi

 Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Jêsus

 Chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn

2. Jêsus chuyện trò cùng tôi thân thiết

 Khiến muôn chim reo hát khi hừng đông về

 Này hòa khúc Chúa ban dội thanh âm mỗi lúc,

 Khiến nơi ái tâm chung hòa giọng ca.

 Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi

 Và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi

 Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Jêsus

 Chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn

2a. Jêsus chuyện trò cùng tôi thân thiết

 Khiến muôn chim reo hát khi hừng đông về

 Giờ tôi thỏa mãn thay, giờ tương giao với Chúa

 Lánh xa tối tăm đau buồn trần gian

 Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi

 Và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi

 Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Jêsus

 Chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn.

Lời Tiếng Anh

 In The Garden

1. I come to the gar-den a-lone,

 While the dew is still on the ros-es;

 And the voice I hear, fall-ing on my ear,

 The Son of God dis-clos-es.

 And He walks with me, and He talks with me,

 And He tells me I am His own,

 And the joy we share as we tar-ry there,

 None oth-er has ev-er known.

2. I'd stay in the gar-den with

 Him Though the night a-round me be fall-ing,

 But He bids me go; through the voice of woe,

 His voice to me is call-ing.

 And He walks with me, and

 He talks with me,

 And He tells me I am His own,

 And the joy we share as we tar-ry there,

 None oth-er has ev-er known.

 

Copyright © 2012-2022